مدیریت شهری و احساس امنیت بانوی ایرانی

مدیریت شهری و امنیت اجتماعی چیست

توجه به مساله تامین امنیت اجتماعی در تمامی ابعاد از جمله موارد مهم است که شایسته است در طراحی محیط شهری مد نظر برنامه ريزان و طراحان شهری قرار گیرد. وجود تفاوت بین بانوان و آقایان در انتخاب، فضاهای عمومی محسوس است چنان که حساسیت و آوای ادراکی افراد در محیط های شهری نشان می دهد توجه کافی به ارزشهای ذهنی، روانی و معنوی در میان بانوان بیشتر استو

همچنین دستیابی به اصول طراحی مناسب، فضای عمومی که پاسخی نیاز شهروندان به خصوص کودکانه سالمندان و بانوان باشد از راه حل های است که مدیریت شهری به آن پرداخته است

بومی سازی، بومی سازی معیار های جهانی با شرایط مذهبی، فرهنگی اجتماعی و سیاسی ایران است از موارد مهم و ضروری جهت اجرای پژوهشهای شهری و زیر ساختار های خدماتی و عمرانی است

وجود فضاهای بدون کنترل و نظارت، مشکلاتی را برای مدیریت مسئولان اجرائی شهری و مردم به وجود می آورد.

شناسایی آسیب و نظارت:

شناسایی آسیب شناسی و نظارت چنین فضاهایی تأثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری و ایجاد احساس امنیت و افزایش مشارکت فعال شهروندان را در پی خواهد داشت.

در این راستا مدیریت شهری، بررسی مطالعه و طراحی های بسیاری در فضاهای عمومی شهری انجام داده است و در جهت ایجاد امنیت و رضایت بیشتر بانوان یکی از این رویکردها جداسازی فضاهای خدماتی، عمومی و عمومی بانوان و آقایان و اختصاصی بانوان است.

وقتی مدیریت شهری به کمک بانوان می آید

ساعت ها، روزها و هفته ها بررسی، مطالعه و طراحی کارشناسان خبره شهری به نتیجه می رسد و گام های اولیه در جهت اجرایی شدن چند طرح اختصاصی بانوان مانند: اختصاص واگن های مترو ویژه بانوان، تفکیک مگان بانوان و آقایان در اتوبوسهای شهری، باشگاههای ورزشی الزهرا، تاکسی سرویس بانوان، کتابخانه تخصصی بانوان، مراکز شهربانو، پارک ویژه بانوان و با رویکرد ایجاد تنوع بیشتر در ارائه خدمات بهتر و افزایش امنیت و نشاط بانوان به بهره برداری رسیده و مورد استفاده بانوان قرار می گیرد. در این تحقیق ضمن بررسی میزان اثر بخشی و رضایت مندی از این مراکز ؛ به دنبال پاسخی برای این پرسشها خواهیم بود

الف: مدیریت شهری بر افزایش احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضاهای عمومی منطقه ۸ چه نقشی دارد؟

به شناسایی عوامل مهم تاثیر گذار بر میزان احساس امنیت و یا احساس تامنی بانوان در فضاهای عمومی شهری و شناخت راه های افزایش احساس امنیت.

۲ – ۱- احساس امنیت و مشارکت بانوان در شهرها چگونه ایجاد می شود؟

اهمیت و ضرورت مطالعه در شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضاهای عمومی، دیدگاه های نوینی در جامعه

ساسی و برنامه ریزی شهری در پیش روی کارشناسان شهری قرار ای دهد. از جهانی دیگر مدیریت شهری برای بهبود احساس امنیت بانوان در

د عمومی شهری می تواند با مطالعه و پایش حضور بانوان در فضاهای

مدیریت شهری و احساس امنیت بانوی ایرانی

عمومی باعث مشارکت معنادار آنان در شهر و ارائه خدمات شهری باشد شناسایی عوامل مثبت امنیت و توسعه آن در بخش برنامه ریزی برای حضور بانوان که نیمی از جمعیت شهر را تشکیل می دهند. اهمیت مضاعف پیدا می کند، از طرف دیگر: امنیت بالای اماکن شهری، اوقات فراغت خانواده هاء فضاهای عمومی و تفریحی مناسب، سهولت دسترسی به امکانات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی با زندگی مناسب بانوان و شرایط شهری از عوامل متعددی است که بر احساس امنیت بانوان در فضاهای عمومی تاثیر می گذارد، در نتیجه هر چه شناخت بیشتر شود، راه کارهای بهتری می توان در جهت پیشگیری از آسیب اجتماعی، ارتکاب جرایم و عوامل ناشی از ناامنی ارائه داد زیرا به هر دلیل احساس ناامنی بانوان در فضاهای عمومی شهری موجب ترس، افزایش یا کاهش فشار خون، بی قراری، تهییج و نظایر آن در افراد مخصوصا بانوان خواهد شد و تاثیرات جبران ناپذیری را به خانواده و اجتماع وارد می کند. در میان گروه های مختلف جمعیتی، بانوان حساسیت اجتماعی بالاتری نسبت به سایرین دارند. بنابراین اهمیت انتخاب مکان راحت و امن جهت برقراری ارتباطات اجتماعی، توجه دیدگاه زیبا شناسانه به محیط، اصوات رنگ ها، بوها و سایر المان های شهری و … از خصیصه های بازی توجه بانوان به اطراف خود است. احساس امنیت اجتماعی بانوان که در واقع بخشی مسئولیت خانواده بر عهده آنان است می تواند در ارتقاء، رشد، فرهنگ، بالندگی و اقتصاد یک خانواده و پویایی شهر، نقش مؤثرتری داشته باشد از طرفی * نوع پژوهش ها می تواند راه گشای تحقیقات متعدد دیگری باشد در این حوزه صورت می گیرد. علاوه براین تحقیقات، پژوهش ها،فصل نامه های فراوانی نیز بر لزوم مشارکت پژوهشگران در شناخت عوامل مؤثر بر احساس الصيت اجتماعی بانوان، تأکید دارند.

۱ – ۳ عواملی که میزان احساس امنیت یا ناامنی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد

احساس ناامنی پدیده ای است روانی اجتماعی که با ابزار علمی و نظری قابل تحلیل، تفسیر و مدار شدن است. این پدیده ی عینی را می توان با رویکردهای عقلانی مورد بررسی قرار داد تا بتوان عوامل مؤثر بر آن را برای رسیدن به راه کارهای مناسب استخراج نمود.

لذا هدف ما یافتن عوامل متعدد و گوناگونی است که به طرق مختلف میزان احساس امنیت و یا احساس ناامنی بانوان در فضاهای عمومی شهر را تحت تأثیر قرار داده و یا می دهد. به عبارت دیگر ما به دنبال شناخت شاخص ها و عوامل گوناگون اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی هستیم که ممکن است موجب ایجاد احساس ناامنی در فضاهای عمومی شهر می گردد. هرچند عوامل متعدد دیگری نیز می تواند در احساس ناامنی بانوان مؤثر باشد اما شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی در طراحی فضاهای شهری هم نقش به سزایی را ایفا نماید که می تواند میزان احساس امنیت یا ناامنی اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد از اهداف مهم پژوهش و مطالعه است. بنابراین اهداف ما به دو هدف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می شود.

۱ – ۴ هدف اصلی چیست؟ شناخت نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی بانوان در فضاهای عمومی

۱ – ۵ اهداف فرعی کدام است؟

این اهداف که از طریق طرح سوال و فرضیه در پرسشنامه مطرح شده است، عبارتند از

– بررسی رابطه بین فضاهای بی دفاع شهری و احساس ناامنی اجتماعی

بانوان در جامعه

– بررسی رابطه بین نظارت و احساس ناامنی اجتماعی بانوان ا۳- بررسی رابطه بین خوانایی فضا و احساس ناامنی اجتماعی بانوان.

۱ – ۶ فرضیات پژوهش

فرضیه به معنی بیان یا حکیم تأیید نشده ی ارتباطات میان متغیرها می باشد. به عبارت دیگر، فرضیه بیان یا حکم صادر شده در باره ی ماهیت یک پدیده توزیع رفتار، یا رابطه ی میان علت و معلول است که قابلیت آزمون دارد.

فرضیه پاسخی است مقدماتی به سوال تحقیق و به شکل یک رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته بیان می شود. فرضیه می توانند از تئوری مشاهدات، درک خود انسان، یا از مجموع آنها گرفته شود، منابعی که فرضیه از آنها ناشی می شوند اهمیت کمتری دارند. در این تحقیق با توجه به متغیر مستقل (احساس امنیت فضاهای عمومی با عملکرد مدیریت شهری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می گیرد. ولی از آن جا که فرضيات * بر اساس عملکرد مدیریت شهری مطرح می باشد، لذا چندین متغیر مستقل را مورد آزمون قرار می دهیم. با این شرح و با استفاده از مبانی تجربی و تمرک تحقیق فرضیات اصلی و محوری در این پژوهش مطرح می کردند.

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

021-77911005
09104560830