امنیت اجتماعی از دیدگاه صاحب نظران چگونه تعریف و تأمین می شود.

 

مولار چه می گوید؟

در باب امنیت اجتماعی با الهام از نقطه نظرات بوزان و ویور اشكال امنیت را مطرح نموده و در سه شکل ملی، اجتماعی و انسانی در نظر گرفته و به تعیین حد و مرز هر کدام از آنها می پردازد. به گونه ای که به نظر وی مقام مرجع در امنیت ملی، دولت، در امنیت اجتماعی، گروههای اجتماعی و در امنیت انسانی تک تک افراد است. مولار فلسفه وجودی امنیت اجتماعی را مبتنی بر ضرورت گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط بین مردم و دولتها در حد واسط امنیت فرد و امنیت دولت می داند. بر این اساس از نظر وی امنیت اجتماعی عبارت است از: «قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی، برای تکامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی ورسوم »

بنابراین از نظر مولار امنیت اجتماعی مسئول تأمین امنیت برای گروههای اجتماعی جامعه است، گروههایی که به جهت ایجاد اشتراکات و تعلقات میان فضای خود، هویت جمعی آنان را بوجود می آورد. لذا مرجع امنیت اجتماعی گروههای خرد و کلانی چون خانواده، دوستان، هم محله، هم شهری،

هموطن، هم مذهب و غیره هستند، خطرات هم شامل تمام عواملی می شوند که سیب از هم پاشیدگی گروه ها می گردند.

 

نظریه مید

شواهدی که مید در جوامع قبیله ای گینه ی نو، آرایش و چامبولی بررسی کرد حالات و روحیات مردانه و زنانه را به گونه ای دیگر تعریف کرد چنانچه جامبولی ها مردانی علاقمند به هنر، تئاتر و غیبت کردن و زنان اهل عمل، دارای اعتماد به نفس و مقتدر بودند به تازگی استنتاجات مید در باره ی زندگی جامعه ای دیگر ساموا مردم شناسی به نام فری من را به تردید انداخت او می گوید مید تنها نه ماه در آن جامعه زندگی کرده و زبان آنها را نياموخته است.

اما فری من که پنج سال در همان جامعه بسر برده معتقد است که نظریه امید مخدوش است و نظریه  فرى من مبنی بر آن است که بیولوژی مهم ترین عامل تعیین کننده رفتار انسان است.

 

کارفینگل در رابطه با امنیت اجتماعی چگونه فکر می کند؟

کارفینگل معتقد است که مردم واقعیت های اجتماعی را همانگونه که هست می پذیرند بدون آنکه هیچ گونه پرسش پیرامون آن داشته باشند، ولی چنانچه مردم برحسب عادت زندگی خود را با معیارهای فرهنگی و اجتماعی تنظیم می کنند و تنها به تکرار قالبهای رفتاری مشغولند و از توجه به کس خویش و یا (من پدیداری) غافلند، بنابراین وظیفه جامعه شناس بین.

 

 رابرت پاتنام امنیت اجتماعی را گرو تعامل اجنم کی می داند

شبکه های رسمی و غیر رسمی ارتمجلات و مبادرات در در جمعه تم مدرن و سنتی با سرمایه های اجتماعی سیاهت دارند. این سگ دد افقی و عمودی هستند. در شبکه های افقی سه و نشان عضویت د۔ کر قدرت و وضعیت برابری برخوردارند. در این دات همه کسگندگی کے بوده اند و با هم در ارتباطند.

پاتنام شبکه ای را مشارکت مدنی می داند که تسهیل ریستور جریان اطلاعات در این موارد سرمایه اجتماعی منجر به تعه اجتماعی همراه با سطح بالایی از همکاری، اعتماد، معامله متقابل، مشارکت مدنی و رده اجتماعی می گردد و نبود این ها عهد شکنی، فریب، انزوا و بی نظمی را دنبال دارد.

 

نظریه فوکویاما

نظریه پرداز حوزه سرمایه های اجتماعی، امنیت اجتماعی را هنجارها و ارزشهای غیر رسمی می دانند که از همکاری و تعاون در گروه تولید سرمایه اجتماعی ایجاد می شود اساسا این هنجارها، سجایایی از قبیل صداقت و ارتباطات دو جانبه می باشد، در این راستا همکاری و تعامل میان اعضای گروه های اجتماعی به سهولت انجام گرفته و هزینه های محل میز کاهش می یابند.

 

نظریه مارکس

به عقیده مارکس، شبوه در زندگی مادی خصیصه کتی فرایند های اجتماعی، سیاسی، معنوی زندگی را تعیین می کند. این آگاهی بشر نیست که الستی او را معین می کند بلکه متقابلا این معنی اجتماعی اوست که آگاهی او را مشخص می کند. به عبارتی دیگر افکار مسلط بر هر عصر همواره ای طبقه حاکمه آن بوده است.

 

گیدنز معتقد است امنیت در چهار مسیر حاصل می شود

تقریبا از یک قرن گذشته تصویر زندگی خانگی در حوزه خصوصی بانوان تغییر کرده و بانوان با حضور خود موقعیت زن خانگی» را عوض نموده اند خانواده سنتی (زن خانه دار و شوهر نان آور) رو به زوال گذاشته است و بانوان در چهار مسیر قرار دارند ۱- گروه اول هنوز در مسیر سنتی بوده و تمام وقت به نقشهای معماری

می پردازد. ۲- گروه دوم خود را میان پینش سنتی و آگاهی قرار داده، ارزش های شغلی و احساس مادری را تجربه می کنند ۳- گروه سوم مسیری غیر سنتی را انتخاب کرده و از آغاز مزد بگیری بوده ولی گاهی به مقتضيات خانوادگی است از ارارات شغلی برداشته و به سود خانواده و مادری تسلیم می شوند

گروه چهارم بانوانی که آرزوی شغلی در حال فرو ریخته را تجربه نموده و به خانه چون پناهگاهی می نگرند. مجموعه ای از نگرش ها، احساساسات و تجربیات مختلف زندگی در این مورد که بانوان می خواهند فعالیت های خود را در کدام مسیر با رضایت مندی دنبال نماید تأکید دارد.

 به نظر می رسد یکی از این تاثیرات احساس امنیت بانوان در خارج از خانه باشند، میزان این احساس در حضور و ترک بانوان در فضاهای عمومی کاملا محسوس است.

گاهی اوقات احساس امنیت، مشارکت عمومی را در فعالیت های غیر شغلی بالا می برد. بانوان هم به عنوان خریدار و هم فروشنده و هم برای ملاقاتهای اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه بیشترین استفاده کننده از مراکز و افضاهای شهری هستند. با این حال تکیه اصلی در طراحی مراکز شهری در استفاده از اتوموبیل به جای وسایل نقلیه عمومی قرار دارد و کمتر به نیازهای ویژه بانوان مثل مراکز نگهداری کودکان، زمین های بازی، سرویس های بهداشتی و با استراحتگاه های مناسب توجه می شود.

 

 

 

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد

021-77911005
09104560830