بازی هفتم :

گدازه های آتش روی زمین آنچه شما نیاز دارید : کاغذهای رنگی و نوار چسب دستور العمل بازی : بازی گدازه های آتش رو میتوانید توی پذیرایی خانه تنها با استفاده از کاغذ های رنگی و نوار چسب انجام دهید.

شما می توانید در عرض ۵ تا ۱۰ دقیقه کاغذهای رنگی مختلف را با نوار چسب به کف زمین بچسبانید.

سپس از بچه ها بخواهید روی کاغذها لی لی بروند،برقصند،ورجه ورجه کنند و بپرند.

ضمن پریدن روی کاغذها باید حواسشون باشه پاشون زمین یا فرش را لمس نکند و با صدای بلند بهشون بگید: روی زمین پا نگذارید،زمین پر از گدازه های آتشه و داغه !میتوانید با این بازی یادگیری رنگ ها رو هم اضافه،کنید.

مثال اسم یک رنگ را با صدای بلند بگویید و از بچه ها بخواهید اون رنگ رو پیدا کنند و یک راهی را برای پریدن روی اون رنگ پیدا کنند بدون اینکه پاشون رو روی زمین بگذارند.

بازی هشتم :

بازی لی لی کن آنچه شما نیاز دارید : بشقاب های کاغذی رنگی دستورالعمل بازی : میتونید از بشقاب با رنگ های مختلف استفاده کنید.

سپس بشقاب ها را طبق الگویی که می خواهید روی زمین پیاده رو یا توی خونه قرار دهید.

و حال به بچه ها بگویید حرکت کنید! بپرید! لی لی کنید! میتوانید از بچه ها بخواهید پشت سر هم بروند و وقتی مسلط به این کار شدند حاال نوبت یک چالش جدیده! چطوره که حاال فقط روی بشقاب های نارنجی،بپرند؟ و بعد روی بشقاب های سبز؟ راستی حتی خودتان هم میتوانید به این بازی با کودکتان بپیوندید.

بازی نهم :

چوگان بازی آنچه شما نیاز دارید : توپ معمولی یا توپ بیسبال، ریسمان یا طناب لباس، جوراب بافتنی )اختیاری(، چوب چوگان یا روزنامۀ لوله شده دستورالعمل بازی : یک توپ را از شاخۀ درخت، در ارتفاعی آویزان کنید که کودک بتواند با چوب به آن ضربه بزند.

اگر یک توپ بیسبال سوراخدار دارید، از یکبند لباس و یا ریسمان برای آویزان کردن آن استفاده کنید ولی اگر یک توپ معمولی است آن را درون جوراب بافتنی بگذارید و از درخت آویزان کنید. کودک تمرکز الزم برای ضربه زدن به توپ آویزان را تمرین میکند.

بازی دهم :

بازی سایه ها آنچه شما نیاز دارید : ـ دستور العمل بازی : روی سایۀ من نیا. گفتن چنین عبارتی به یک کودک، برایش خیلی هیجانانگیز است و بازی را مهیج میکند. هر وقت او خواست روی سایۀ شما بیاید مانعش شوید.

بهنوبت این کار را انجام دهید و اجازه بدهید که او نیز به شما همین را بگوید. میتوانی مثل شکلی که من درست کردهام، یک سایه بسازی؟ یک وضعیت به خود بگیرید، مثالً بازوها را صاف کنید و از او بخواهید که درست مثل شکل شما را بسازد.

تا آنجا که میتوانید در وضعیتهای مختلفی قرار بگیرید و سایههای متنوعی بسازید.