بازی بیست و ششم :

مجسمه بازی آنچه شما نیاز دارید : موزیک )ترجیحا با صدای بلند ( دستورالعمل بازی : چندتا از آهنگهای موردعالقهی فرزندتان را انتخاب و با صدای بلند اجرا کنید، از آنها بخواهید شروع به حرکت کنند ولی به محض توقف آهنگ در هر موقعیت و حالتی که هستند ثابت و بدون حرکت بمانند، حتی اگر یک لنگه پا هستند، باید در همان وضعیت بیحرکت بمانند. برای اینکه هیجان بازی را باالتر ببرید میتوانید از بچهها بخواهید اداهای خاصی دربیاورند و بعد در همان حالتها ثابت بمانند. به برندهی بازی یک مدال بدهید. میتوانید با روبان مدالهایی درست کنید و به لباس یا سر برنده بازی بزنید.

بازی بیست و هفتم :

قایم موشک آنچه شما نیاز دارید : ـ دستورالعمل بازی : آیا میتوان لیستی از بازیهای مناسب داخل خانه تهیه کرد و قایمموشک را فراموش کرد؟ در مدل سنتی این بازی یک نفر چشم میگذارد و بلندبلند شروع به شمردن میکند تا بقیه افراد قایم شوند. به محض پایان یافتن شمارش، فرد، گشتن به دنبال دیگر بازیکنها را شروع میکند . آخرین فردی که پیدا میشود باید در دور بعدی بازی چشم بگذارد. بزرگترها میتوانند این بازی را در فضایی تاریک انجام دهند تا هم هیجان بازی بیشتر شود هم فضای شادتری برای همه ایجاد شود. البته از ایمن بودن فضا مطمئن شوید. حتی میتوانید به کسی که چشم میگذارد اجازه دهید از یک چراغقوه استفاده کند تا در تاریکی بهتر بتواند در فضای خانه حرکت کند.

بازی بیست و هشتم :

بولینگ آنچه شما نیاز دارید : ۶ بطری آب ، نوار چسب، کاغذ و قلم دستور العمل بازی : میتوانید برای این بازی از بطریهای آب استفاده کنید. شش بطری آب را در انتهای اتاق پذیرایی یا نشیمن بگذارید. با استفاده از یک نوار پارچهای یا چسب، خط شروع بازی را مشخص کنید. توپی متوسط که مناسب فضای داخل خانه باشد، بردارید. میتوانید امتیاز هر فرد را یادداشت کنید تا در پایان برندهی بازی مشخص شود. برای سختتر کردن شرایط بازی میتوانید به جای استفاده از بطری خالی از بطریهای پر استفاده کنید.

بازی بیست و نهم :

سیب زمینی داغ آنچه شما نیاز دارید : موسقی ، سیب زمینی یا توپ دستورالعمل بازی : از بچهها بخواهید به صورت دایرهوار روی زمین بنشینند. آهنگی پخش کنید و یک سیبزمینی یا توپ به بچهها بدهید و بخواهید با تمام سرعت آن را دستبهدست کنند. به محض تمام شدن آهنگ، بازیکنی که سیبزمینی در دستش باشد باید از حلقهی بازی خارج شود. این بازی را آنقدر ادامه دهید تا تنها یک نفر باقی بماند. او برندهی بازی است.این بازی هم الزم نیست تعداد زیاد باشد یک خانواده ۴نفری قادر به انجام بازی خواهند بود.

بازی سی ام :

ترکاندن حباب ها آنچه شما نیاز دارید : مفتول سیمی ، سطل آب ، کف دستورالعمل بازی : والدین با کمک یک دستگاه حباب ساز، چند حباب ایجاد می کند بدین صورت که سر مفتول را گرد کرده و کودکان باید آن ها را داخل کف کنند و با فوت حباب درست کنند و آنها را بترکانند. برای بیشتر کردن چالش می توان از کودکان خواست تا به جای استفاده از دست ها، برای ترکاندن حباب ها ار آرنج، پا یا سرشان استفاده کنند. این کار را می توان به صورت رقابتی نیز انجام داد و از این طریق نوبت گیری و کنترل خود تقویت می شود.