توجیه خود

 «ناهماهنگی شناختی» اساسأ حالتی از تنش است که از داشتن دو فرایند شناختی (اندیشه ها،نگرش ها، باورها، عقاید) همزمان که از نظر روانشناختی ناهماهنگ هستند، حاصل می شود. از آنجایی که پیدایش حالت ناهماهنگی شناختی ناخوشایند است. مردم برای کاهش آن برانگیخته می شوند.

مثلا زن جوانی که در ترک اعتیاد به سیگار موفق بوده است، به شناخت های دیگری رو می آورد که با سیگار کشیدن موافقتد تا علی رغم خطر آن رفتار خود را کمتر بیهوده جلوه دهد هر چه تعهد فرد نسبت به نگرشی بیشتر باشد تست و برای پذیرفتن شواهد مقار و ناهماهنگ بیشتر خواهد بود.

همچنین، افراد، دنیای عینی را تحت می کنند تا ناهماهنگی را کاهش دهند و نحوه و شدت تحريف آنها کاملا قابل پیش بینی است رفتار کاهش ناهماهنگی اغلب ناسازگارانه است. بدین معنا که فرد را از فراگیری واقعیات مهم یا پیدا کردن راه حل های واقعی برای مسالش باز می دارد.

از سوی دیگر، هدفی را برآورده می کند رفتار کاهش ناهماهنگی، رفتار دفاع از خود است. با کاهش ناهماهنگی، تصور مثبت از خود حفظ می شود. با اینکه رفتار دفاع از خود می تواند میان باشد ولی می تواند پیامدهای وخیمی نیز داشته اتخاذ یک تصمیم، ناهماهنگی ایجاد می کنند. زیرا شناخت های مربوط به جنبه های منفی تی ترجیح داده شده، با انتخاب آن، ناهماهنگ است، و شناخت های مربوط به جنبه های مثبت تی برگزیده نشده، با عدم انتخاب آن ناهما داشتند.

برای کاتالش تادالعاالنتی، مردم به طور ذهنی، فاصله این راه حل ها را افزایش می دادند. یعنی اینکه پس از اخذ تصمیم. ویژگی های مثبت چیزی را که انتخاب کرده اند، مورد تأکید قرار می دهد مانده در حالی که به خصوصیات منفی آن امتناع می کنند، همچنین، مردم بر خصوصیات منفی چیزی که انتخاب نکرده اند، تأکید می کنند و ویژگی های مثبت آن را مورد بی اعتنایی قرار می دالمنان. المعين فرآیند در روابط دوستانه افراد نیز وجود دارد، هرگاه در روابط نزدیک و دوستانه، تعهدی وجود داشته باشند، افراد معمولا بر جنبه های مثبت فرد مورد نظر خود، تأکید می کنند و جذابیت های سایر افراد را نادیده می گیرند هرگاه فردی یک تعهد کوچک را بر عهده بگیرد، منتقدمه را برای تعهدات بیشتر فراهم می کند.

مثلاروش گام به نامه راهبردی است که مردم را وا می دارد تا درخواستی بزرگ را اجابت کنند؛ به این صورت که نخست از آنان یک تاتای کوچک می شود که احتمالا با آن موافقت می کنند و به دنبال آن، درخواست برتری مطرح می شود هنگامی که یک تصمیم برگشت تایر باشند تا شما حتی بیشتر کاهش می یابد. به این صورت که اگر مردم نتوانند در مورد تصمیم خود اقدامی کشتند، نسبت به درستی آن، اطمینان بیشتری پیدا می کنند. اما موقعیت هایی نیز وجود دارند که در آنها برگشت ناپذیری لازم نیست.

من در راهبرد در باغ سبز نشان دادن به یک فروشنده خریدار را به موقت با خرید فرآورده ای به بهایی بسیار نازل اغوا می کشند.

سپس ادعا می کنند که اشتباهی روی داده است و بعد قیمت کالا را بالا می برد و مشتری هم در اغلب موارد با خرید کالا به بهای بیشتر موافقت می کنند یک شیوه مؤثر برای کاهش ناهماهنگی در انجام رفتار تبهکارانه این است که با به حداقل رساندنجنبه های منفی رفتار تبهکارانه و افزایش جنبه های مثبت رفتار تبهکارانه، نگرش تغییر باید توجيه بر دو نوع است:

 ۱- توجیه بیرونی توجیه نیروی، دالیل با توضیحی است که فرد برای رفتار ناهماهنگ خود ارائه می دهد و در خود فرد ریشه ندارد بلکه بر مبنای موقعیت (یک پاداش با تنبیه) است. مثلا فردی پس از دیدن تابلوی بین سینه همکارش، آن به دروغ قشنگ می شمارد. این امر باعث تناقض بین راستتو دانستن فرد توسط خودش و دروغ اخیر وی می شود این ناهماهنگی، توسط این شناخت فرد که جریحه دار کردن احساسات مردم برایش اهمیت دارد کاهش می یاید.

 ۲- توجيه دروسی توجیه درونی، کاهش ناهماهنگی از طریق تغییر دادن چیزی درباره خود (مثل نگرش با رفتار می باشد. مثلا فردی که به شروع فرد خلافکاری راه انسانی درستکار معرفی کرده است، می کوشد تا با تغيير نشرت خون آن قرن خلافکار را کمتر به صورت یک مجرم ببیند و تلاش می کنند که جنبه های امنیتی از وی را در نظر داشته باشند اگر فردی عقیده ای ابراز کند که توجیه بیرونی آن دشوار باشد. خواهد کوشید تا آن را به طور درونی، از رهگذر هماهنگ کردن بیشتر نگرش های خود با آن بیانات، توجیه کند. مثلا کسانی که برای دروغگویی، توجیه بیرونی زیادی (مانند گرفتن پاداش مالی در برابر دروغگویی داشتند، دروغ گفتند، لیكن آن دروغ را باور نکردند؛ در حالی که، آنهایی که با فقدان توجیه بیرونی بسیار، دروغ گفتند، به سمت باور کردن درستی آنچه که گفته بودند، تمایل پیدا کردند. بنابراین هر چه پاداش بیشتر باشد، احتمال اینکه تغییر نگرشی رخ بدهد کمتر خواهد بود.

طرفداری ضد نگرشی، یک فرایند تا شما هستی شناختی است که زمانی رخ می داند که فرد، مفيده با نگرشی را ابراز می دارد که مخالفت با باور یا ترش خصوصی اوست هنگامی که فرد توجیه بیرونی کافی برای رفتارش نداشته باشد، خواهند کوشید که برای رفتار خود، توجیهی درونی پیدا شد، به این فرایند توجیه ایستاده می گویند. در موقعیتهایی که خودپنداره مورد تهدید قرار تیرت، ناهماهنگی شدیدتر است و هر چه ناهماهنگی بیشتر باشد تغییر نگرش به میزان بیشتری تغییر می کنند. یک اصل کلی درباره ناهماهنگی و خود اداره این نکته است که اثرهای ناهماهنگی هنگامی در بیشترین حد هستند که ۱- مردم شخصا بر اعمالشان احساس مستولیت کنند و ۲- اعمال آنان پیامدهای جدی داشته باشند اگر فردی، وقعا کار ملال انگیزی را برای توجیه بیرونی خیلی اندکی انجام دهد، آن را لذت بخش تر درجه بندی می کنند تا اگر توجیه نیروی بسیاری برای انجام دادن آن داشته باشد. به این فرایندپاداش نا بسنده می گویند.

 همچنین چندین آزمایش مختلف نشان می دهند که ارایه پاداش به افراد برای انجام یک فعالیت خوشایند. به راستی جنابیت درونی و ذاتی آن فعالیت را کاهش میدهد.

اگر فرد برای مقاومت در برابر رفتار دلخواه خود، به اندازه ای تنبیه شود که برای رفتار خود توجيه بیرونی کافی داشته باشد. باعت تخفیف و تحقیر آن رفتار در فرد می شود که به این فرایند، «تنبيهابسنده می گویند نظریه ناهماهنگی پیش بینی می کنند که اگر شخصی برای نیل به هدف. سخت بکوشد، آن هدف برایش جالب تر خواهد بود تا کسی که همان مقاله با کوشش اندک با بدون جد و جهد به دست آورده باشد اگر فردی برای حصول هدفي با چین، محل تجربه ای دردناک بشود.

 این هدف با آن چیز برایش جالب تر می شود. به این فرایند توجيه نو و جدیت» گفته می شود. راه دیگر معنا بخشیدن فرد به کوششی که مبذول کرده است. این است که در خاطرات گذشته خویش تجدید نظر کند، بدین معنا که، در خاطره هایی که ازماهیت چیزها پیش از تحمل رنج با کار سخت دارد تحریف به عمل آورد. مثلا هرگاه فردی برای ترک اعتیاد به سیگار تلاش کرده، ولی در کاهش یا ترک کامل آن موفق نشده است. می تواند تا شما داشتی حاصل از این شکست را با تعریف خاطرات خویش از میزان سیگار کشیدن خود پیش از اقدام به تلاش برای ترک آن (مثلا با زیاد دانستن میزان سیگار مصرفی)، کاهش داد. علاوه بر این، راه دیگری که مردم می توانند ناهماهنگی حاصل از شکست خویش را کاهش دهند. متقاعد ساختن خود از طریق کم تلقی کردن میزان تلاش ها در موقعیتی که فرد، آسیب زیادی به یک شخص بی گناه وارد می سازد. شبوة مؤثر کاهش ناهماهنگی برای فرد آسیب رسان این است که تشير فرد قربانی به حداکثر برساند.

تا خود را مجاب کند که قربانیش، سزاوار آن آسيب و گزند بوده، با عملکرد قربانی او را مستوجب ازار کرده است، با وی شخصی بد، ترور، کیف و سزاوار سرزنش بوده است. شرایطی که تعمیم این پدیده تحقیر و تخفیف قربانی را محدود می سازد، شامل دو عامل می باشد: عامل اول این است که مردمی که عزت نفس کمتری دارند، کمتر نیاز مند خوار و خفیف کردن قربانیان خود هستند. عامل دیگر توانایی انتقام گرفتن قربانی است. اگر قربانی بتواند و مایل باشد که در آینده انتقام بگیرد، آنگاه فرد آسیب رسان احساس می کنند که برقراری برقرار است و در نتیجه به توجیه عملش از طریق تحقیر و تخفيف قربانی خود، نیازی ندارد.

پیش گوئی خود کام بخش : فرایندی است که به موجب آن، مردم (1) انتظاراتی در خصوص ویژگی ها با رفتار یک فرد پیدا می کشتن که (۲) نحوه اقدام و عمل آنان را نسبت به آن فرد تحت تأثیر قرار می دهد، و (۳) سیب می شود که آن فرد، هماهنگ با این انتظارات اولیه رفتار کنند. این پدیده توجيه كاملی برای بیرحمی و مسامحه به دست می دهند. مثلا سفیدپوستان با استاد کمتری اخلاقی به سیاهان و مکزیکی ها مانع مشارکت آنها در فرصت های لازم برای رشد و موفقیت میشوند و پس از عقب افتادگی سیاهان و مکزیکی ها رفتار تبعیض آمیز خود را به خاطر کمتری اخلاقی سیاهان و مکزیکی ها توجیه می نشستند نظریه ناهماهنگی راه هایی را توصیف می کنند که مردم سعی می کنند تا با رویدادهای ناخوشایند کنار بیایند. این موضوع، به ویژه زمانی مصداق پیدا می کنند که موقعیت موجود، هم منفی و هم چاره ناپذیر است.

این فرایند، توسط افزایش جنبه های مثبت و یا حداقل، کم اهمیت جلوه دادن جنبه های منفی صورت می گیرد کم اهمیت جلوه دادن جنبه های متنی، هنگامی می تواند یک راهبرد سازگارانه باشد که مساله مربوط به مسائل جزیی و کم اهمیت باشد زیرا پاسخ به رویدادهای خطرناک و چاره تایبندی بر اساس توجیه خود (یعنی تمایل به توجیه اعمال خود به منظور حفظ عزت نفس خویش) ترجه می تواند در کوتاه مدت آرامش بخش باشد. لیکن اگر اینگونه پاسخ ها، افراد را از برداشتن گام هایی برای بهبود ایمنی خود بازدارد می توانند در بلند مدت، مهلک و کشنده باشند عمیق ترین شکل تعهد، در موقعیت هایی روی می دهند که عزت کسی فرد در معرض خطر قرار گیرد. به همین خاطر، برای فردی که معجزات تست تان است. خیلی مشکل نیست که مرتکب عملی غیر اخلاقی شود، زیراء ارتكاب یک محل تعمیر اخلاقی با خودپنداره او ناهماهنگ نیست. از سوی دیگر، اگر شخص عزت نفس بالایی داشته باشد، احتمالا بیشتر در مقابل وسوسه ارتکاب پک عمل خلاف مقاومت می کنند، زیراء رفتار خلاق، ناهماهنگی بسیاری در او پدید می آورد. این قضاياه نشان دهنده این است که عزت نفس اندک، یکی از علل مهم رفتار بی رحمانه و مجرمانه است تحت شرایط خیلی مشخص، کاهش ناهماهنگی می تواند باعث شود که افراد گرسنه، کمتر احساس گرسنگی کنند، احساس تشنگی افراد تشنه، کمتر شود، و مردمی که در معرض ضربه الكتریکی قرار می گیرند، کمتر احساس درد شد، در این موارد، نحوه عمل به شرح زیر است: اگر شخصی اغوا شود که خود را نسبت به موقعیتی متعهد سازد که در نتیجه آن، برای مدتی طولانی از آب و غذا محروم شود، یا در معرض ضربات الکتریکی قرار گیرد، و توجیه بیرونی اندکی برای این کار داشته باشد، احساس ناهماهنگی خواهد کرد و برای اینکه این ناهماهنگی را کاهش دهد، خود را متقاعد می سازد که گرسنگی چندان شدیان، تشنگی چندان سخت و درد چندان رنج آور نبوده است میزان ناهماهنگی، در صورت تخلف فرد از ارزش های خودش مطمئنا بیشتر از زمانی است که ناهماهنگی به خاطر شناخت های متفاوت به وجود آمده باشد اثرهای ناهماهنگی، ممکن است محدود به موقعیت هایی باشند که در آنها، رفتار فرد از خودپنداره اش تخلف کرده باشد. این مساله می تواند به دو صورت روی دند: ۱- انجام آگاهانه یک عمل ابلهانه، ۲- انجام کاری که موجب آسیب رساندن به دیگری شود، حتی اگر آن را ندانسته انجام دهد. یک تبیین جایگزین برای اثرهای ناهماهنگی نظرية ادراک خون است. بر اساس این نظریه استنباط های مستدل مردم درباره نگرش های خود بر مینا درانی که از رفتار خویش دارند، به وجود آورنده بسیاری از انوهای تالماتی هستند. مثلا کسی که پس از ورود به یک کافه تریا با توجه به اینکه وی از آزادی عمل برخوردار است و انتخاب های زیادی در دسترس دارد، کیک ریواس را به خاطر این نکته انتخاب می کنند که به کیک ریواس علاقمند است. در ارتباط با این نظریه، فرایند خود رجایی با خود داوری به این نکته اشاره می کند که در بسیاری از موقعیت ها، این امکان نیز وجود دارد که افراد، دربارة باورها و نگرش های قبلی خود اعطمتن پا تو دل باشند و ازاین رو، ممکن است مشاهده خود را از رفتار خویش، به عنوان نشانه ای برای تعیین چگونگی آن باورها و نگرش ها، به کار ببرند. اما در نهایت، قسمت اعظم پژوهش ها، برای تبیین و پیش بینی تغییرات حاصل، از برتری نظریه ناهماهنگی بر فرایندهای خودارجایی حمایت می کند. در اثنای برانگیخته شدن ناهماهنگی، چیزی شبیه به ناراحتی فیزیولوژیکی در فرد به وجود می آید.

دورویی، جنبه ای از ناهماهنگی شناختی است که از مواجه شدن افراد با مغایرت بین آنچه که انجام می دهند و آنچه که اندرز می دهند، پیش می آید. عبرت گرفتن از خطاها به چند صورت می تواند رخ بدهد. ۱- از طریق درک حالت دفاعی خود و تمایل به کاهش ناهماهنگی در خویشتن. ۲- از طریق تشخیص اینکه انجام دادن اعمال ابلهانه یا غیر اخلاقی، لزوما بدین معنا نیست که فرد به صورتی تغییر ناپذیر، آبله یا غیر اخلاقی است. ۳- از طریق ایجاد قدرت نفس کافی برای تحمل خطای خود. ۴- از طریق افزایش توانایی خود در تشخیص منافع اعتراف به خطا، به منظور رشد و یادگیری خود.

 

 

 

موسسه عصر امید زندگی

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره تحصیلی

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد