شناخت اجتماعی

چگونگی تفکر مردم درباره خودشان و دنیای اجتماعی، به ویژه، نحوه ای که مردم اطلاعات اجتماعی را برای قضاوت ها و تصميم ها برمی گزینند، تفسیر می کنند، به خاطر می آورند و مورد استفاده قرار می دهند را شناخت اجتماعی» می گویند. مردم برای تبیین اینکه چرا دیگران بعضی کارها را انجام می دهند، در پی سه جزء از اطلاعات هستند:

 ۱- همسانی عمل عامل (آیا او در موقعیت های دیگر و در زمان های دیگر نیز همواره به این نحو رفتار می کند؟). ۲- تواقق (آیا دیگران نیز در آن موقعیت به همان صورت رفتار می کنند؟). 3- تمایز عمل (آیا او تنها کسی است که اینگونه رفتار می کند؟). مردم به هنگام تصمیم گیری، با استفاده از میان برهای ذهنی سعی می کنند در مصرف نیروهای شناختی صرفه جویی کنند و به این خاطره از لحاظ شناختی، ممسک (صرفه جو) هستند.

چهار جنبه از اثرات موقعیت بر قضاوت اجتماعی به این شرح می باشد: ۱- «اثر تباین»: یک شیء بسته به کیفیت اشیایی که با آنها مقایسه می شود، بیشتر یا بیشتر از آنچه که هست به نظر آید. در این حالت، «تله» ها می توانند تأثیر نیرومندی بر قضاوت و رفتار فرد داشته باشند. تله جایگزینی است که آشکارا نسبت به دیگر انتخاب نما پست تر است. اما در این جهت عمل می کند که یکی از آنها را در مقایسه با دیگری بهتر جلوه می دهد. مثلا فردی با قد طبیعی، اگر با افراد کوتوله مقایسه شود خیلی قد بلند به نظر می آید.

۲- آماده سازی» و «دسترسی پذیری سازه ای اندیشه هایی که اخیرا فرد با آنها درگیر بوده است با پیشتر به دفعات در ذهنش فعال شده است، احتمالا به آسانی به ذهن فرد می آیند و بدین سان، در تفسیر رویدادهای اجتماعی به کار می روند که به این فرآیند، اماده سازی می گویند. آماده سازی می تواند تأثیر عمده ای بر نگرش ها و رفتار شمار بسیاری از مردم داشته باشد. علاوه بر این، رسانه های همگانی، مسائل و مفاهيم خاص را به آسانی در دسترس همگان قرار می دهند و بدین وسیله، برنامه کار سیاسی و اجتماعی عمومی را تعیین می کنند که به آن دسترسی پذیری سازه ای می گویند.

 3- قالب بندی تصمیم در تصمیم گیری، نحوه ای که گزاره ای عرضه می شود تا امکان زبان با سود را مطرح کند را قالب بندی تصمیم می گویند. مثلا کارشناسان انرژی پس از بررسی در خانه، به صورت فردی و مفصل برای صاحبخانه توضیح دادند که چگونه می توانند هر سال، پول زیادی در زمینه گرم کردن خانه صرفه جویی کند، در حالت دیگر بازرسان آموزش دیدند تا توصیف را بر حسب زیان، قالب بندی کنند، بدین معنا که، همان اطلاعات را فراهم ساختند، اما به اطلاع صاحبخانه رساندند که هر روز خسارت می بیند، و این، همان دور ریختن پول است. صاحبخانه شما در حالت «زبان»، به احتمال دو برابر به عایق بندی خانه های خود مبادرت کردند تا در حالت صرفه جویی»

 ۴- ترتيب ارائه اطلاعات: نحوه عرضه اطلاعات، دارای دو ویژگی است: الف- آنچه که اول می آید: نخستین چیزهایی که درباره یک شخص آموخته می شود (اثر تقدم) تأثیری قطعی پر فضاوت از آن شخص می گذارند. علت تأثير اثر تقدم در شکل گیری برداشت می تواند دو تبیین داشته باشد که هر کدام از آنها بسته به موقعیت می تواند صحیح باشد. بر اساس تبیین «کاهش توجه به ماده های آخر یک سیاهه، توجه کمتری می شود، زیرا مشاهده مگران خسته می شوند و اذهان آنان از تمرکز باز می ماند. از این رو، این ماده ها تأثیر کمتری بر قضاوت می گذارند. بر اساس تبیین آمادگی تفسیری» ماده های اولیه برای ایجاد برداشتی اولیه به کار می روند که متعاقبا از طریق چشم پوشی بر واقعیاتی که در تضاد با هم هستند یا با ایجاد تغییراتی ظریف در معنای کلماتی که در آخر سیاهه قرار دارند، برای تفسیر اطلاعات بعدی مورد استفاده قرار می گیرند. پ- مقدار اطلاعاتی که ارائه می شود. با اینکه داشتن اطلاعات بیشتر گاهی ممکن است مفید باشد، در عین حال می تواند از رهگذر آنچه که اتر رقیق شدن» نامیده می شود: نحوه درکشی و ارزیابی آن را تغییر بدهد. اثر رقیق شدن تمایلی است که بر اساس آن، اطلاعات ختی و نامربوط، باعث تضعیف قضاوت با برداشت می شود. اثر رقيق شدن به این علت روی می دهد که اطلاعات نامربوط درباره یک فرد، او را به دیگران شبيه تر و در نتیجه، متوسط ترو مانند هر کس دیگر می سازد. به عنوان نمونه، به این دو جمله توجه کنید 1- تیم هر هفته به طور متوسط حدود سی و یک ساعت خارج از کلاس درس می خواند.

 II نام هر هفته به طور متوسط، حدود سی و یک سایت خارج از کلاس درس می خواند. تام یک برادر و دو خواهر دارد و هر سه ماه یک بار به دیدن پدربزرگ و مادربزرگ خود می رود و هر دو ماه یک باره بیلیارد بازی می کنند. با اینکه تیم و تام هر دو ساعت های یکسانی را صرف مطالعه می کنند. این باور در خواننده به وجود می آید که تیم از تام درسخوان تر است.

قواعد اکتشافیه، میان بر های ذهنی هستند که مردم برای قضاوت های سریع و کارامد به کار می برند. یک قاعدة اکتشافی. قاعده با راهبردی ساده و اغلب در تری برای حل یک مساله است نمونه هایی از این مورد، عبارتند از: گردان و مردم در استان خیابانی به سمت پایین با هم قدم می زنند، مورد در طرف بیرون راه می روند یا در ماده غذایی خاصی در فروشگاه تمنای بهداشتی یافت شود، باید خوب باشد.» سه طبقه متداول تر قواعد اكتشافی، شامل موارد زیر می شود:

 ۱قاعدة اکتشافیه معرفة قاعدة اکتشافی معرف، یک میان بر ذهنی است که طبق آن مردم چیزی را بر اساس چگونگی مشابهت آن با یک مورد استناد اول، حليته بندی می کنند. مثلا اکثر افراد بر این باورند که فراورده های مرغوبی، اغلب گرانند. بنابر این اگر در کالای مشابه وجود داشته باشد و قیمت یکی از آنها بیشتر از دیگری باشد، به این نتیجه می رستد که کالای گران تر باید بهتر باشد.

 ۲- قاعده اکتشافی دسترسی پذیری، قاعدة اکتشافی دسترسی پذیری، پک قاعدة ذهنی ساده است که طبق آن، مردم بر اساس سهولتی که می توانند چیزی را به خاطر بیاورند. قضاوت می کنند. مثلا افرادی که مدت زیادی به تماشای برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی می پردازند، میزان بزهکاری های خشونت آمیزی که در ایالات متحده روی می داند را بیشتر برآورد می کنند تا کسانی که مدت کمتری به تماشای برنامه های خشونت آمیز تلویزیونی می پردازند.

۳- قاعدة اکتشافی نترسی: قاعدة التنافى نشرتی، یک روش میان بر در تصمیم گیری است که در آن، اشیا در یک مقوله مطلوب با در یک مقولة نامطلوب قرار داده می شوند. مثلا اگر فردی دارو درمانی را قبول نداشته باشد، علت افزایش بیماری ها را به خاطر استفاده مردم از داروهای گوناگون می داند بنابر نظر پژوهشگران، مردم تمایل دارند که قاعدة اکتشافی نگرشی را به عنوان راهی برای تصمیم گیری و حل مسائل به کار ببرند. همچنین، استفاده از قاعدة اکتشافی نگرشی می تواند منطق و استدلال فرد را تحت تأثیر قرار دهند.

 بخش دیگری از قاعدة اکتشافی ترشی، اثر هاله ای است. اثر هاله ای، یک سوگیری عمومی است که تحقيق آن راست کلی مطلوب پانامطلوب یک فردی از شخصی دیگر، استنباط های او را دربارة أن تخت و انتظارات آینده او را از آن تخص، تحت تأثیر قرار می دهد. مثلا اگر فردی به دوستش علاقه تان باشد آنگاه احتمالا هرگونه رفتار او را که ممکن است منفی تلقی شود، خفیف می کند با توجیه می کنند، در حالی که در خصوص مطويت أعمال مثبت او مبالغه می کنند. یک بعد دیگر قاعدة اتاق ترشی. تر اتفاق نظر کاذب» است اثر اتفاق نظر کاذب، تمایل به برآورد اتاقی کسانی است که در مساله ای با قرد توافق دارند قاعده های اکتشافی معمولا هنگامی بیشتر به کار می روند که قرن. وقت کافی برای تفکر دقیق درباره موضوع نداشته باشد، یا زمانی که فرد چنان دچار تر سیاری اطلاعات می شود که پردازش كامل أنها برایش غیر ممکن می شود. با وقتی که مسائل مطرح شده خیلی مهم نیستند، به طوری که، فرد به تفکر دربارة أنها اهمیتی نمی دهند.

 همچنین، قاعده های استانی، موقعی به کار می روند که دانش با اطلاعات موثق فرد برای استفاده در تصمیم گیری، محدود و اندک هستند چگونگی مقوله بندی رویدادها و انتخانی و نتایج حاصل از آن شامل این موارد می شود:

 ۱- دانش و انتظارات قالبی: یکی از مهم ترین پیشنهای متواله يتم این است که می تواند مجموعه ای از داده های ویژه با قالب های فکری را خلق کنند که عنان به استارت فرد جهت دهد. مثلا، هر یک از واژه های زیر احتمالا نوعی معنای بسیار ویژه را برمی انتیزن جوان تازه به دوران رسیده استاد دانشگاه نژاد پرست، و ، هنگامی که شخص یا رویدادی بر اساس یکی از این اصطلاحات (در مقایسه با اصطلاحات دیگر) مقوله بشدی شود. انتظارات فرد برای تعامل های آینده بر پايه قالب های فکری ملازم با آنها، استوار می شود. مثلا اگر فردی به یک سالن غذاخوری برود که دوستش آن را ساندویچ فروشی طبقه بندی کرده است نه یک رستوران مجلل، احتمالا دربارة آن مکان به گونه متفاوتی خواهد اندیشید و به نحوی متفاوت رفتار خواهد کرد. همچنین در مورد دانش و انتظارات قالبی این نکات باید ذکر شود که اولا، اغلب مردم ظاهرا از اثر قالب های فکری چیزهایی می دانند و توانایی آن را دارند که آنها را تا اندازه ای مهار کنند.

ثانیه به رم این دانش در خصوص قالب های فکری، هنگامی که اطلاعات اضافی وجود داشته باشد که معنایی درونین به منطقی بودن قضاوت ببخشد، این قالب های فکری، ادراک و قضاوت ها را تحت تاثیر قرار می دهند.

۲- همبستگی خیالی، همبستگی خیالی، تمایل به ديدن روابط با همبستگی بین رویدادهایی است که در واقع ارتباطی با هم ندارند. مثلا مرتبط دانستن وقوع زلزله در یک شهر با رفتار خشونت آمیز مردم آن شهر. همبستگی خیالی، اغلب خود را در قضاوت های اجتماعی نشان می دهد.

۳- اثرهای گروه خودی – گروه بیگانه، یکی از متداول ترین راه های متوله بندی مردم این است که دنیا را به دو گروه تقسیم کنند. آنانی که در گروه خودی (یعنی گروهی که فرد با آن همانند سازی می کند و احساس می کند که به آن تعلق دارند) هستند و افرادی که در گروه بیگانه» (یعنی گروهی که فرد با آن همانند سازی نمی کند) هستند.

وقتی که دنیا را به تو واقعیت این چنینی تقسیم می شود پژوهشگران شواهد قابل ملاحظه ای است که برای تو بیاین یافته اند که می توان آنها را دائر همونیه و طرفداری از گروه خودی تاسی. تمایل به ملاحظة شباهت بیشتر در میان اعضای یک گروه بیگانه تا در میان اعضای یک گروه خود را در نمونه می گویند طرفداری از گروه خودی ، به تمایلی اطلاق می شود که فرد گروه خود را در هر یک از چند بعد، بهتر ببیند و پاداش هایی برای گروه خود اختصات دهان طرفداری از گروه خونی با استفاده از آنچه که «لگوی حداقل گروی نامیده می شود، به نحو گسترده ای مورد مطالعه قرار گرفته است. در این روش گروه های ساختگی با گردهم آوردن غریبه ها بر اساس ملاک هایی جزیی تشکیل شده اند.

حافظة بازسازنده ، فرایندی است که طبق آن، خاطرات مربوط به یک رویداد می توانند از رهگذر اطلاعاتی که پس از وقوع رویداد به دست می آیند، تحريف شوند. همچنین، پرسش های هدایتگرانه تنها می توانند قضاوت مربوط به واقعیات را تحت تأثیر قرار دهند، بلکه می توانند بر حافظه مربوط به آنچه که اتفاق افتاده است نه اعمال نفوذ کنند حافظة مربوط به زندگی نامه شخصی افراد بر حسب طرحواره های خود سازماندهی می شود طرحواره های خود، ساختارهای شناختی سازمان یافته درباره خود می باشد که بر تجارب گذشته مبتنی است و فرد را در فهم توضیح و پیش بینی رفتاری یاری می دهد.

علاوه بر این نشانگان حافظة دروغین. خاطره ای از یک تجرية دردا کشته است که از جنية مبنى نادرست است لیکن افراد بر این باورند که اتفاق افتاده است.

همچنين ميتيتة حافظة بار یافته در خاطرات یک رویداد گذشته، از قبیل سوء استفاده جنسی است که فراموش یا سرکوب شده اند.

 در این مورده بحث و جدل های زیادی پیرامون مسحت اینگونه خامرات وجود دارد

سوگیری تأییده، تمایلی در جهت کسب تایید برای قرضیه ها و باورهای اولیه می باشد. سوگیری تأیید، تمایلی متداول در تفکر آدمی است.

همچنین، دو تیری پس نگره به معنای آن است که هنگامی که نتیجه رویدادی بر فرد معلوم شد. معمولا به صورت نادرست) تمایلی قوی به این باور دارد که می توانسته از قبل، آن را پیش بینی کنند. سونیری تأیید و سوگیری پس نگر، از این نظر حمایت می کنند که آدمی تمایل به محافظه کاری برای شناختی دارد. بدین معنا که فرد گرایش دارد پیش دانسته های تثبیت شدة خود، یعنی دانش، باورها، نگرش ها، و فرضیه های پیشین خود را حفظ کند، محافظه کاری برای شناختی، دست کم پک سود را دارد، و آن این است که به فرد اجازه می دهد تا دنیای اجتماعی را به صورت متناسب و با ثبات ادراک کند.

برای پرهیز از پیامدهای منفی محافظه کاری گرایی شناختی، چهار قاعده ارائه شده است: ۱- مرافب بودن نسبت به فعالیت افرادی که تلاش دارتاك مقوله ها و تجاری را از موقعیت ها شکل بدهند.

۲- تلاش برای استفاده از چند راه مختلف برای توله بتنی و توصیه یک شخص با رویداد.

۳- تلاشی برای بی همتا و منحصر به فرد دانستن تخار و رویدادهای مهم ۴- بررسی احتمال بروز سوگیری های شناختی

نگرش ها یا با رفتار آشکار رابطه ای ندارند تا تنها رابطة اندکی با آن دارند، اما ممکن است رابطة نزدیکی با اعمال داشته باشند.

 نحوه ای است که مردم علل رفتار خود و دیگران را تبیین می کنم سست رفتار فرد به یک ویزگی یا صفت متناظر در آن فرد می باشد. مثال هایی از این نوع، به شرح زیر هم لیوان آب را روی قالی ریخت، زيرا أدم تخته ای است» (نه به علت حواس پرتی موقتی و دیوید با مایکل درشتی کرد، زیرا آدم دشمن کیشی است» إنه برای اینکه موقتا عصبانی شده بود حاصل عمده ای که احتمال حمل کردن بر اساس نگرش را افزایش می دهد. دسترسی پذیری نرت» است.

دسترسی پذیری نگرش استحکام پیوند میان یک شی و ارزشیابی فرد از آن تی می باشد. مثلا اگر کسی کلمة حماره را بر زبان جاری کشد، اغلب مردم بلافاصله کلمات دین و خطرناک به ذهنشان می رسد.

هنگامی که نگرشی بسیار دسترس پذیر باشد. به احتمال بیشتری برای تعریف یک موقعیت به کار می رود. در این موقعیت ها افراد بر اساس نگرش های خودشان عمل می کنند. همچنین، یک راه سنجش دسترسی پذیری نگرش، این است که فرد با چه سرعتی می تواند پاسخی ارزی بانه به شی با مسأله ای بدهد. علاوه بر این، نگرش ها و باورها یا آفرین دنیای اجتماعی، رفتار فرد را تحت تاثیر قرار سه سوگیری عمومی که اغلب، اسنادها و تبیین افراد را تحت تاثیر قرار می دهند، به شرح زیر می باشد:

 ۱- خطای بنیادی اصطلاح خطای بنیانی به یک گرایش عمومی آدمی اطلاق می شود که بر توصیف و تبیین علل رفتار اجتماعی، اهمیت عوامل شخصیتی با ویژگی های پایدار را پیش از تقودهای موقعیتی با محیطی برآورد می کنند. نمونه ای از این گرایش، استنباط متناظر است که قبلا به آن اشاره شد. علت به وجود آمدن خطای بنیادی به این خاطر است که اغلب افراد به عنوان مشاهده گره این واقعیت را نادیده می گیرند که هر فرد، تنش های بسیاری بازی می کند و افراد ممكن است تنها یکی از آنها را مشاهده کنند. بدین سان. الميت نتهای اجتماعی در تبیین رفتاریک شخص می تواند به آسانی ناديده گرفته شود.

 ۲- سو گیری بازیگر مشاهده گره سوگیری بازیگر ” مشاهده گر به این معنا است که بازیگران، اعمال خودتان را به عوامل موقعیتی اسناد می دهند، در حالی که، مشاهده گران، النعمان اعمال را به ویژگی های شخصیتی پایدار در بازیگران نسبت می دهند که به این نوع اسناد استاد به ویژگی پایداره می گویند.

علت سوگیری بازیگر – مشاهده مگر این است که معمولا، توجه بازیگر بر محیط و تاریخچه گذشته متمرکز می شود. وی ممکن است درباره عواملی که به آن رفتار منتهی شده اند و چگونگی احساسی که آن رفتار بر انگیخته است، اطلاعات ویژه ای داشته باشند. از سوی دیگر، توجه مشاهده تر، همواره متمرکز بر بازیگر است، از این رو، مشاهده تر ممکن است از دلایل تاریخی و محیطی آنچه که بازیگر انجام داده است، بی خبر باشد. سوگیری بازیگر – مشاهده تر، غالبا به سوء تفاهم و تعارض می انجامد. یک روش برای جلوگیری از سویری بازیگر – مشاده در این است که زاویه دید بازیگر و مشاهده گر، تغییر داده شود.

 در این ترفتند. با قرار گرفتن در جایگاه فرد دیگر و ایفای نقش او، همدلی افزایش پیدا می کشاند. روش دیگری که در عرصه بین المللی به کار می رود. برنامه های مبادلة فرهنگی است که بر اساس آن، شهروندان یک کشور، در کشور دیگر زندگی می کنند.

این دو روش هم دیدگاه و هم اطلاعات در دسترس را برای تیم استاد ها، دستخوش دگرگونی می سازند.

۳-خود سوگیری ها خود سوگیری ها روشهایی هستند که فرد بر اساس آنها شناخت اجتماعی اش را تحت تاثیر قرار می دهد. این روشها، شامل این موارد می شود: الف: تفكر خودمدارانه: تفكر خودمدارانه، به گرایشی اشاره دارد که فرد خود را بیشتر از آنچه واقعیت دارد.

مرکز رویدادها می داند. مثلا اکثریت عظیمی از مردم رویدادهای گذشته را طوری به خاطر می آورند که گویی خود آنها، در مهار و اعال نفوذ بر وقوع رویداد ها بازیگر اصلی بوده اند.

علت گرایش به تفکر خودمدارانه به این دلیل می باشد که حافظه افراد برای اطلاعاتی که به خود آنها مربوط می شوند، قوی تر است. بدین معنا که راه مردم فکر کنند که یک اصطلاح باشیم چگونه به آنها مربوط می شود آن را بهتر به یاد می آورند تا وقتی که همان اصطلاح پاشی: به دیگران نسبت داده شود ب دوگیری به تقع خون سوگیری به نفع خود، به گرایشی اطلاق می شود که افراد در رابطه با موفقیت های خون استانهای مبتنی بر ویژگی های پایدار و برای شکست های خود، اسنادهای موقعیتی به کار می برس ملا کر لینا در بازی بسکتبال، پرتاپ توری را در حلقه بیندازد، احتمالا این موفقیت را به چشمان تامین و توانایی برش خود نسبت می دهد از سوی دیگر، اگر پرتاب را از دست بدهند، ممکن است ادعا کند که روی او خطا شده، با تنطه ترمی در کف میدان بوده که زمان بندی پرش او را دچار خطا ساخته است.

یکی از تبیین های سوگیری به نفع خود، که کاملا شناختی – اطلاعاتی است. این نکته را بیان می کند که افراد بازیگر، بر اساس اطلاعاتی آگاهی پیدا می کنند که از اطلاعات افراد مشادانند گر متفاوت است. مثلا براورد زوج های المسران از کمک خود در انجام کارهای خانه. به بیش از ۱۰۰ درصد بالغ می شود. این اثر به اسلی می تواند از توجه و حافظه افتراقی ناشی شده باشد. به این ترتیب که فرد به احتمال خیلی بیشتری حساب کار خودش را نگه می دارد تا دانشگاهی که همسرش، همان کارها را انجام دهد.

تبیین دیگری که برای سوگیری به نفع خود پیشنهاد شده، این است که افراد به انجام چنین اسنادهایی برانگیخته می شوند تا خود پسند ارده (یعنی ادراک فرد از افکار، باورها و صفات شخصیتی خودش) و عزت تفس» خود را حفظ کنند.

 بر اساس این تین گناه، اگر قرد نظر مثبتی نسبت به خودش داشته باشد دیدن و پذیرفتن خودش به عنوان کسی که دستاوردهای مثبتی دارد، اسان است. از سوی دیگر، هر گاه این خودپنداره مثبت مورد تهاد بنیاد قرار می گیرد. باید با انگار و حاشا با آوردن بهانه های خوب، دفع شود. به این عمل، رفتار دفاع از خود می گویند.

احتمال ارائه یک تبیین به نفع خود هنگامی افزایش می باید که فرد شدن در رفتار خانی درگیر باشد II فرد احساس کند که مسئول بازده اقدام و عمل خود است و رفتار فرد توسط دیگران مشاهده شود. علاوه بر این، سوگیری های به نفع خود ارزشهای گوناگونی می تواند داشته باشد: سوگیری های به نفع خود می توانند اهداف مهمی را برآورده سازند.

مثلا فردی که فکر می کنند می تمام وقایع خوب است برای نیل به هدف های دشوار، سخت تر می شود و بیشتر با فشار می کنند. این تلاش های توانند به کشف های علمی جدید، آثار هنری برجسته با موافت های سیاسی بینجامند که برای میلیون ها نفر بسیار سودمند باشند. همچنین یک سیک خوش بینانه تفکر، یعنی باور به این که شکست، ناشی از بخت بد است و می توان با تلاش و توانایی بر آن چيره شد، به پیشرفت بیشتره سلامتی بهتر و بهبود نگرش ذهنی می انجامد.

 

موسسه عصر امید زندگی

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره تحصیلی

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد