كارى كنيد كه هر كسى هميشه دوستتان داشته باشد

واقعيت اين است كه علاقه ما به ديگران يا بيزارى ما از آنها بر پاية مجموعة مشخصى از فرايندهاى عمد ًتا ناهشيار استوار است.

در ادامـه، نُه قانـون و پديده روانشناختى را بررسى خواهيم كرد كه بر تصورات ما دربارة ديگران تأثير میگذارند و حتى آنها را تغيير میدهند.

به اين ترتيب میتوانيد كارى كنيد كه هر كسى دوستتان داشته باشد.

1 قانون تداعى (ارتباط)؛

به طور خالصه از طريق همراه كردن خود با محركهاى خوشايند، ديگران به تدريج شما را با اين احساسها تداعى خواهند كرد. به عبارت ديگر، ديگران بين شما و احساسهاى خوشايند ارتباط برقرار خواهند كرد.

براى مثال اگر در حال برنامه ريزى براى تعطيلات عيد باشيد، آن احساس خوشايند را با هر كسى كه در آن زمان در كنار شما است، تداعى خواهيد كرد. در نتيجه، آن شخص را بيشتر دوست خواهيد داشت. بر عكس، وقتى كه براى مثال سردرد داريد، تمايل پيدا میكنيد افرادى را كه در كنارتان هستند كمتر دوست داشته باشيد. بنابراين، اگر میخواهيد كسى شما را دوست داشته باشد سعى كنيد زمانى با او صحبت كنيد كه سر حال و باروحيه باشد يا شوروشوق داشته باشد.

2 -مواجهة مكرر؛

جالب است بدانيد كه ضربالمثل قديمى (دورى و دوستى) درست نيست. در واقع عكس آن درست است. پژوهشهاى متعدد نشان دادهاند كه هر چه بيشتر با كسى تعامل داشته باشيد، او شما را بيشتر دوست خواهد داشت.

به عقيده مورلند و زايونك، مواجهة مكرر با هر محركي ـ در اين جا يك شخص ـ موجب شناخت بيشتر و دوست داشتن بيشتر میشود، به شرط اين كه واكنش اوليه منفى نباشد. مواجهه، همراه با عنصر بديهى تكرار، به تنهايى میتواند ميزان فروش يا رأى مردم را افزايش دهد. اين ويژگى رفتار بشر، چنان نيرومند است كه بر اساس مطالعات انجام شده، حتى يك حرف الفبا كه در اسم ما وجـود دارد در مقايسه با حـرفى كه در اسم ما نيست، بهنظرمان جذابتر می آيد.

شما فقط از طريق حضور بيشتر در كنار يك شخص، به راستى توجه و عالقهاش را جلب خواهيد كرد. گاهى اين اشتباه را مرتكب مىشويم كه سعى میكنيم مرموز، كنارهگير و بی تفاوت يا غيرقابل دسترس براى يك شخص بنظر برسيم، اما با اين كار، تعداد تعامالت خود را كاهش میدهيم.

3 -محبت و دلبستگى متقابل؛

مطالعات بیشمار ثابت كرده است كه ما تمايل داريم كسانى را كه دوستمان دارند، بيشتر دوست داشته باشيم. وقتى میفهميم كه شخصى نظر خوبىنسبت به ما دارد، ما نيز بهطور ناخودآگاه او را دوست داشتنیتراحساس مى كنيم. بنابراين اگر واقعا كسى را دوست داريد و به او احترام مىگذاريد بايد او را از احساس واقعىتان آگاه كنيد.

4 -شباهتها؛

مـا كسـانى را كه شبيهمان هستند و عاشق مشابهى با مـا دارنـد، بيشـتر دوست داريم. ممكن است فردى

به اين دليل كه با ما خيلى تفاوت دارد، براى ما جالب و جذاب بهنظر برسد ولى اين شباهتها و نقاط مشترك است كه علاقه را بوجود مىآورد. مشابه، مشابه را جذب مىكند. وقتى با شخص مورد نظر صحبت مىكنيد، دربارة چيزهايى كه هر دو از آنها لذت میبريد و در آنها اشتراك داريد گفتوگو كنيد.

5 -چه احساسى در او ايجاد میكنيد؛

احساسى كه يك شخص دربارة شما دارد، تا حد زيادى وابسته به احساسى است كه باعث مىشويد او دربارة خودش داشته باشد. آنچه اهميت دارد اين است كه وقتى در كنار شماست، چه احساسى در او ايجاد میكنيد. آيا هرگز توجه كردهايد كه بودن در كنار شخص مؤدب، مهربان و صميمى چقدر خوشايند است و بر عكس، پنج دقيقه در كنار فردى بودن كه هميشه، از هر كس و هر چيزى ايراد میگيرد، چقدر آزاردهنده است؟

6 -حسن تفاهم؛

حسن تفاهـم موجب اعتـماد مىشـود و بهشما امكان مىدهد بين خودتان و شخص ديگر پل روانشناختى

بزنيد. وقتى دو نفر با يكديگر »جور« باشند گفتوگوى آنها مثبتتر، راحتتر و اميدبخشتر خواهد بود. وقتى

احتمال حركتها و حالتهاى سر و دست شخصى مثل ماست يا كلمه ها و جمله ها را مثل ما به كار میبرد، او را دوست داشتنى احساس میكنيم. دو توصيه مؤثر براى پی ريزى حسن تفاهم: 1 -همسان

كردن ژست، قيافه و حركات: براى مثال اگر فردى دستش را داخل جيبش گذاشته است شما هم دستتان را در جيبتان بگذاريد. 2 -همسانكردن روش صحبتكردن: سعى كنيد آهنگ و سرعت حرف زدنتان را با او يكسان كنيد. اگر با لحن آهسته و آرام صحبت مىكند، شما هم همينكار را بكنيد. اگر سريع حرف میزند شما نيز سريع حرف بزنيد.

7 -كمك كردن او به شما؛

پژوهشهاى انجام شده دربارة سرشت بشر نشان دادهاند كه مردم پس از صدمه زدن به ديگران از آنها بيشتر بدشان مىآيد. نكته اينجاست كه وقتى به ديگرى صدمه مىزنيم، چه عمدى و چه اتفاقى، بهطور ناخودآگاه به سمت تنفر و بيزارى از او كشيده میشويم. اين حالت تالشى

است براى كاهش ناهماهنگى. اين پديده به صورت معكوس هم اتفاق می افتد. وقتى براى شخصي كار خوبى انجام میدهيم،

عالقة بيشترى به او پيدا میكنيم. اگر در حق كسى لطفى بكنيم،احتمال دارد احساسهاى مثبتى به او پيدا كنيم.اگر بتوانيد كارى كنيد كه آن شخص بدون احساس اجبار، لطف كوچكى به شما بكند، اين كار باعث ايجاد احساس محبت و مهربانی در او نسبت به شما خواهد شد.

8 -او هم يك انسان است؛

اگر ببينيد شخصى كه مورد تحسين و تمجيد شماست كار احمقانه يا ناشيانهاى انجام میدهد، او را بيشتر دوست خواهيد داشت. برخالف اعتقاد عامه مردم، شخصى بىنقص و بااعتمادبهنفس بودن نتيجة دلخواه را به بار نخواهد آورد ـ به اين معنى كه به ندرت باعث میشود.

ديگران شما را دوست بدارند و تصورى مثبت دربارة شما داشته باشند. وقتى مىخواهيد دوست داشتنىتر بهنظر برسيد، كار دستپاچهكنندهاى انجام دهيد و به خودتان بخنديد. سعى نكنيد آن كار را ناديده بگيريد يا وانمود كنيد كه چنين اتفاقى نيفتاده است. سرزنش كردن خود به شوخى، روش فوقالعادهاى براى خودشيرينى كردن پيش ديگران است.

نشان دادن اين كه مىتوانيد به خودتان بخنديد، باعث میشود خوشبرخوردتر و دوستداشتنىتر بهنظر برسيد. اين جنبه از طبيعت بشر، بسيارى از مردم را به اشتباه مىاندازد، زيرا واقعيت اين است كه ما افراد با اعتمادبهنفس را دوست داريم. اما كسى كه اعتمادبهنفس دارد و از خودش مطمئن است، مىتواند به اشتباهات

خود بخندد و از اين كه مردم بدانند او نيز يك انسان است، باكى ندارد. بنابراين، میبينيد كه اين دو موضوع، مغاير هم نيستند.

9 -نگرش مثبت؛

چنانكه پيشتر نيز گفته شد، همة ما معمولا افرادى را كه شبيهمان هستند، دوست داريم. اما اين قاعده يك استثناء دارد. هيچ كس دوست ندارد بيشتر وقتها در كنار يك شخص بیحوصله، دلخور و بدبين باشد. همة ما دنبال افرادى هستيم و كسانى را دوست داريم و تحسين مىكنيم كه ديدگاه و نگرشى مثبت و شاد به زندگى دارند. نگرش مثبت نسبت به زندگى، همانند اعتمادبهنفس، به شما كمك مىكند به انسانى فوقالعاده جذاب

تبديل شويد كه ديگران را مجذوب خودتان میكنيد و هر كسى را به دوست داشتن خود وامیداريد.