نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی( نمونه موردی: شهرداری منطقه 8)

چکیده

زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند لذا در برنامه ریزی و طراحی مدیران در جوامع امروزی نیاز است که به تمامی ابعاد و افراد توجه کنند. چرا که فضاهای بدون کنترل ونظارت ، مشکلاتی را برای مدیریت ومسئولان شهری به وجود می آورد. بنابراین شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاها یی تاثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری وایجاد احساس امنیت بین شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت  معنا دار آنان را خواهد داشت.  لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی پرداخته شد. جامعه ی آماری محدوده جغرافيايي منطقه 8 شهرداري تهران بوده و تمامي زنان شهروند ساكن در آن ، نمونه آماري مورد نظر مي‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه به روش كوكران استفاده گردید.طبق برآورد نمونه گیری مورد نظر حجم نمونه برابر با 176 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد . داده های بدست آمده با استفاده  از نرم افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

واژه های کلیدی: فضاهای عمومی- امنیت اجتماعی- زنان- مدیریت شهری- نظارت.

بیان مسئله

توجه به مسا له تامین امنیت اجتماعی در تمامی ابعاد از جمله موارد مهمی است که میبا ید درطراحی محیط شهری مد نظر برنامه ریزان وطراحان شهری قرار گیرد. وجود تفاوت بین زنان ومردان در انتخاب فضاهای عمومی محسوس است چنانچه حساسیت وقوای ادراکی زنان در محیط های شهری نشان می دهد توجه کافی به ارزشهای ذهنی وروانی در میان زنان بیشتر است .

همچنین دستیابی به اصول طراحی مناسب فضای عمومی که پاسخگوی نیاز شهروندان به خصوص کودکان، سالمندان، و زنان  باشد از راه حل هایی است که مدیریت شهری به آن پرداخته است و در پی معیارهای جهانی که انطباق بر شرایط مذهبی وفرهنگی موجود بر کشور ما است را از فاکتور های مهم وضروری جهت اجراء پژوهش های شهری وزیر ساختارهای عمرانی وخدماتی خود میداند . فضاهای بدون کنترل ونظارت ، مشکلاتی را برای مدیریت ومسئولان شهری به وجود می آورد. شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاها یی تاثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری وایجاد احساس امنیت بین شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت  معنا دار آنان را خواهد داشت.

از این رو بررسی و مطالعاتی بسیار ی اخیرا در فضاهای عمومی شهری و طراحی آن  انجام شده است . یکی از این رویکردهای جدید برای تامین رضایت وامنیت بیشتر زنان جدا سازی زنان از مردان در فضاهای عمومی ونیمه عمومی است که تسهیلات وخدمات اختصاصی برای بانوان است.

اختصاص واگن های مترو ویژه بانوان ،باشگاههای ورزشی الزهرا ،وسایل حمل و نقل تاکسی سرویس زنان ،کتابخانه تخصصی بانوان ، مراکز شهربانو ،پارک ویژه بانوان و… با رویکرد ایجاد تنوع بیشتر در ارائه خدمات وافزایش نشاط زنان ساخته شده است  و در حال حاضر در اختیار بانوان می باشد. منطقه 8 اولین منطقه ای است که در این راستا برنامه ریزی نموده و با تاسیس مجموعه های شهربانو و کوثر آغازگر خدمت رسانی ویژه به بانوان منطقه می باشد .در این تحقیق ضمن بررسی میزان اثر بخشی و رضایت مندی از این مراکز ؛ به دنبال پاسخی برای این پرسش خواهیم بود :  مدیریت شهری بر افزایش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی منطقه 8 چه نقشی را دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیه کلان :

به نظر میرسد بین عملکرد مدیریت شهری واحساس امنیت اجتماعی زنان در فضاها عمومی رابطه معنی داری دار وجود دارد.

فرضیه ها ی فرعی :

به نظر میرسد ایجاد مراکزی با کاربردهای فرهنگی جذاب  برای بانوان ( مجموعه های شهربانو–  مراکز مهارت آموزی کوثر) با احساس امنیت زنان رابطه دارد.

به نظر میرسد ایجاد مکانهای اجتماعی دوستانه مخصوص بانوان (پاتوق های محله ای )در ارتقاء احساس امنیت زنان در شهر موثراست .

به نظر میرسد توسعه سرویسهای حمل و نقل عمومی برای استفاده خاص بانوان با احساس امنیت زنان درشهر رابطه دارد.

بنظرمی رسد بین خوانایی فضا با احساس ناامنی اجتماعی زنان رابطه وجود دارد.

بنظر می رسد بین نظارت (طبیعی و غیرطبیعی) با احساس ناامنی اجتماعی زنان رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و تغییرکاربری آن با احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه وجود دارد.

مبانی نظری

نظریه مولار

درباب امنیت اجتماعی با الهام از نقطه نظرات بوزان و ویوراشكال امنیت را مطرح نموده و در سه شكل ملی اجتماعی و انسانی در نظر گرفته و به تعیین حد و مرز هر كدام از آنهامی پردازد(نوید نیا،  1385: 42). به گونه ای كه به نظر وی مقام مرجع در امنیت ملی،  دولت، درامنیت اجتماعی،  گروههای اجتماعی و درامنیت انسانی تك تك افراد است. مولار فلسفه وجودی امنیت اجتماعی را مبتنی بر ضرورت گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط بین مردم و دولتها در حد واسط امنیت فرد و امنیت دولت می داند. بر این اساس از نظروی امنیت اجتماعی عبارت است از:«قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی، برای تكامل الگوهای سنتی زبان، فرهنگ، انجمن ها، مذهب، هویت ملی و رسوم»(نویدنیا،  1382: 91).

نظریه هورل

هورل به تفاوت دو دیدگاه توسعه گرایان و واقع‌گرایان اشاره می‌کند به اعتقاد او از دیدگاه توسعه گرایان پاسخ به سیوال اساسی «امنیت چه کسی» را دیگر نمی توان به طور دقیق در امنیتی که منحصرا به «دولت» مربوط می‌شود و یا اینکه حداقل اولویت اول را در فرایند امنیت به دولت می‌دهد (چیزی که مورد تائید واقع‌گرایان با دیدگاه سنتی قرار دارد.) جست و جو کرد. به عبارت دیگر، موضوع امنیت باید درسطح پایین‌تر از دولت، یعنی افراد و سایر اجتماعاتی که با تهدیدات برای رفاه و هستی خود مواجه هستند و در سطحی بالاتر از دولت،  یعنی انسانیت به طور کلی – مردم در کل و نه شهروندان خاص – بررسی شود. (هورل،  1380)

چارچوب نظری

فضاهاي شهري در شهر هاي بزرگ ، اگر چه بسيار جذاب و بر انگيزاننده اند ولي در عين حال سرشار از غريبگي ، نا امني و هراس هستند . به همين دليل فضا هاي شهري اغلب ، آن جاذبه اي را كه براي مردان دارند براي زنان ندارند ، چرا كه براي آنان با آسايش و امنيت كافي همراه نيست . به همين دليل بسیاري از نويسندگان فيمينيست ضد شهر هستند . برخي از آنان مي گويند كه از نظر تاريخي شهر ها را مردان مي سازند و اداره مي كنند و در عرصه شهر سازي ،  مثل بسياري عرصه هاي ديگر زنان در حاشيه قرار دارند . براي مثال(( اليزابت ويلسون )) در پي يافتن اين حقيقت است كه شكل شهر هاي معاصر چگونه توسط فرضياتي نا آشكار در باره زنان نقش و جايگاه آنان در فضا هاي شهري تعيين شده است . او بر نامه ريزي شهري در قرن نوزدهم مبارزه اي سازمان يافته براي حذف زنان كودكان طبقات كارگر و فقرا مي داند. بنا بر اين حظور زنان در شهر پديده اي متعارض و مسا له ساز است . اين جنبه از رابطه مردان و زنان ، كه تقلايي ميان نظم مردانه و بي نظمي زنانه است ، در قلب زندگي شهري جا گرفته است به نظر ويلسون شهر (( مردانه )) با (( نظم خشك و رويه مند شده اش )) كه در مقايس پيروز مندانه برج ها ، مناظر و مناطق صنعتي بي روح تجلي يافته است ، پيوسته با شهر (( زنانه )) با آن (( اغتشاش لذت بخش )) و جاذبه هزار توي آن در چالش قرار دارد ( مدني پور ، 1379، 126 ) .

حوزه هاي رفتاري گوناگون در محيط شهري پديد آورنده فضا هاي مختلفي هستند وبر حسب نيازهاي شهروندان به وجود مي آيند .بسياري از اين فضا ها به صورت فضايي عمومي ظاهر مي شوند و جالب اين كه هر فضاي عمومي در ذهن استفاده كنندگان به خرد فضاهاي  شخصي براي هر نفر تقسيم مي شود . در طرح يك فضاي عمومي براي شهر همه گونه افراد استفاده كنند زنان ومردان پير و جوان بايد در نظر گرفته شده باشند . سهم عمده استفاده كنندگان  فضاهاي عمومي  را زنان و كودكان تشكيل مي دهند كه داراي فضاي شخصي ملموس تري هستند . طراحي فضا و مكان متاثر از خواست ها و اعمال قدرت گروهها مختلف اجتماعي است و شهر سازي قبل از آن به جنسيت وابسته باشد به فرهنگ آن جامعه وابسته است ، برقراري تعادل بين نياز هاي جنسيتي و ديگر عوامل موثرشهر سازي امري ضروري و اجتناب نا پذير است . توجه به تفاوت هاي ظريفي كه در زنان نسبت به مردان وجود دارد در هيچ كدام از طرحهاي شهري به چشم نمي خورد براي نمونه متناسب نبودن ابعاد و تناسبات مبلمان شهري با شرايط زنان امري مشهود است . گر چه نمي توان با قاطعيت اظهار داشت كه مبلمان موجود در شهر هاي كنوني مختص مردان طراحي شده است اما مي توان به جرات گفت كه نياز زنان در بسياري از موارد در نظر گرفته نشده است ( ستوده ، 1375، 64 ) .

در تفكرات شهر سازي سنتي زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوضه عمومي تعلق داشته اند. اين تفكيك با وجود افزايش شهر نشيني توسعه شهر ها و تغييرات همچنان باقي مانده و باعث ايجاد تناقضي شده است كه نتيجه آن عدم آسايش و امنيت زنان در فضاي شهري است . به طور مثال پل هاي عابر پياده، پل هاي زير گذر و تاريكي آنها ، نحوه نور پردازي خيابان ها سيستم حمل و نقل عمومي و ساير خدمات عمومي و امكانات موجود براي شهر وندان در شهر به گونه اي است كه نياز زنان كمتر مد نظر بوده است . همچنين كمبود نور در شب نيز امكان جابجايي را براي زنان دشوار مي كند ايستگاههاي اتوبوس در شهر ها از نظر روشنايي وضع مناسبي ندارند ( زنجاني زاده ، 1381 ) .

بیشتر روابط اجتماعی در جامعه، روابط مردانه هستند. این مردانه و زنانه بودن به مثابه خصوصیات فرهنگی، به شکل روابط فرمانروا یا فرمانبردار با یکدیگر مربوط هستند. مردان در جامعه ما قدرت را در دست دارند، این قدرت به صورت قابلیت تعریف موقعیت ها و کنترل برآمدهای اجتماعی ظاهر می شود. مردان در جایگاه هدایت و کنترل در سازمان های قدرتمند اقتصادی و ساختار سیاسی ما جای دارند. این نظام سلسله مراتبی با تسلط جنسیتی در فضای مردانه به صورتی مطلوب نمود می کند. در مقابل، جایگاه اجتماعی فرمانبردار که به زنان تعلق دارد، نیز محیط هایی می آفریند که زنان در آن قدرت را به دست دارند. این ها نمونه هایی از “فضای زنانه” هستند (اسپین، 1992).

تحقيقي در شركت فورچون توسط اون و تودور ( 1993 ، به نقل از اسفيداني، 1381) انجام شده است كه در آن به راهبردهاي زنان در پيشرفت شغلي به شرح ذيل اشاره دارد:

1- كارآمدي عملكرد، كه از دو طريق انجام مي گيرد. در روش اول، زنان براي ارتقاء و پيشرفت كار سعي مي كنند نسبت به همتايان مرد خود بيشتر كار كنند و در روش دوم، در جهت ارتقاي ميزان مهارت هاي خود سعي مي كنند برتري هاي بيشتري نسبت به مردان پيدا كنند.

2-  الگوي مطلوب، زنان در اين راهبرد، شبكه ارتباطي گسترده اي در سازمان ايجاد كرده ومي كوشند روش مديريتي آنان مطلوب مردان و يا دلخواه افراد كليدي سازمان باشد تا از اين طريق بتوانند پيشرفت شغلي خود را تضمين كنند.

3-  پذيرش وظايف دشوار، زنان در اين حالت براي اثبات توانايي هاي خود در سازمان سعي مي نمايند تا مسئوليت هاي شغلي و وظايف سنگين تري را بپذيرند كه در چنين وضعيتي دچار عارضه اي به نام سنگيني نقش مي شوند.

ویلیام وایت ( 1980 ) در این زمینه تاکید دارد که میزان موفقیت هر فضاي شهري را می توان از میزان حضور زنان و پرشماري گونه هاي رفتاري آنان مورد سنجش قرار داد. چراکه زنان تمایل بیشتري به برقراري روابط چهره به چهره داشته و حضور پررنگ آن ها در یک مکان، بیانگر مطلوبیت کالبدي و عملکردي آنجا به شمار می رود. در حالی که این مهم در شهرهاي کنونی ما به صورتی نامتعادل رخ نموده و می توان تمایز آشکاري میان نحوه حضور مردان و زنان در عرصه فضاهاي شهري مشاهده نمود. چنانکه یان گل ( 1986 ) نیز اشاره دارد ، یک شهرزنده جایی است که داراي فضاهاي عمومی با عملکرد وکارآ باشد وي در بسیاري از نمونه ها در یافته که ارتقاي شرایط فیزیکی سبب دو برابر شدن تعداد افراد پیاده ، طولانی تر شدن میانگین زمان صرف شده و وقوع طیف وسیعی از فعالیت ها در فضاهاي عمومی شهري شده است . با توجه به موارد یاد شده ارتقاي فضاهاي عمومی شهري به گونه اي که دربردارنده گوناگونی و تنوع فعالیتی-کالبدي لازم باشند؛ به طور طبیعی آنها را پذیراي اقشار گوناگون نموده و در زمره فضاهاي حضور پذیر و پرشور شهري قرار میدهد. در حقیقت هدف از گوناگونی و تنوع عملکردي ، ارتقاي میزان حق انتخاب افراد در عرصه شهر است. هرچندکه این قدرت انتخاب ،خود به میزان تحرك و پویایی فضا وابسته است ولی براي اکثریت مردم، داشتن قدرت انتخاب عملی و قابل اجرا، به محیطی بستگی دارد که بتوانند در آن محیط، افراد مختلفی را در فعالیت هاي گوناگون و نزدیک به هم نظاره کنند. چنین فضاهایی علاوه بر آن که تضمین کننده حیات شبانه روزي شهر ند؛ تامین کننده امنیت و آرامش خاطر جهت حضور زنان درعرصه شهر نیز خواهند بود ، چرا که اساساً امنیت براي زنان پیش شرط مهم حضور در فضاهاي شهري بوده و در غیاب آن به کنج خلوت خانه عقب نشینی خواهند کرد .

هم اکنون یکی از شاخصه هاي مدنیت در شهرنشینی معاصر، وجود فضاهاي امن و شایسته براي عابران پیاده است که  می تواند در قالب پیاده روي، پرسه زدن یا تنها تماشاي ویترین مغازه ها صورت پذیرد. در این جابه جایی ها مردم به صورت پی در پی به فضاهایی وارد شده و بدان ها معنا و مفهوم می بخشند(حبیبی، 1382 ).

مدل تحلیلی تحقیق

در بخش مرور ادبیات مربوط به خطرپذیری زنان و احساس ناامنی آنها ، رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند و این نتیجه ضمنی حاصل شد که مساله احساس ناامنی زنان را می­توان از جوانب مختلفی سنجید و یا اینکه رویکرد معینی را به منظور تبیین آن و دست یافتن به راهکارهای کاهش­اش اتخاذ کرد. همانگونه که ذکر شد پرداختن به تمامی ابعاد مساله در حیطه این پژوهش نیست اما در نظر گرفتن صرفاً یک بعد از ناامنی زنان نیز نمی­تواند اهداف پژوهش را به خوبی تامین نموده و ما را به استخراج راهکارهای مناسب رهنمون نماید. به دلیل موارد مذکور در این پژوهش سعی می­کنیم از مدل ترکیبی استفاده کنیم که عوامل محیطی را در کنار زمینه­های اجتماعی در نظر می­گیرد. بر این اساس مدل تحلیلی که راهنمای نظری این پژوهش خواهد بود به صورت زیر خواهد بود.

پیشینه تحقیق

از مجموعه مطالعاتي كه مي توان به آن اشاره نمود تحقيقي است كه لوكايتو سايدريس در مورد بررسي 120 ايستگاه اتوبوس و كيفيت طراحي آن ها انجام داده است. وي رابطه معناداري بين ويژگي هاي طراحي محيط و ميزان بروز جرم و جنايت بدست آورده است. وي بيان مي دارد در بسياري از نقاط دنيا زنان بيشتر از مردان به وسايل حمل ونقل عمومي روي مي آورند و براي حضور در فضاهاي باز عمومي در مجموع زنان از مردان وحشت بيشتري دارند. وي علل ترس زنان و عواملي كه زنان با آنها در فضاهاي شهري روبرو هستند مورد بررسي قرار داده است.

در پروژه سسامی در انگلستان كيفيت و نحوه دسترسي زنان به واحدهاي تجاري بخش مركزي هارينگي مورد بررسي قرار گرفته است. از طريق پر كردن پرسشنامه ميزان و كيفيت دسترسي به واحدهاي تجاري در حوزه مركزي شهر از ديد زنان مورد بررسي قرار گرفته است و راهكارهاي خاصي به منظور بهبود كيفيت دسترسي به واحدهاي تجاري مركز شهرارائه شده است. در نهايت نتيجه مطالعه معطوف به اين نظريه است كه كيفيت ساخت محيط مصنوع وجداره هاي فضاهاي شهري در میل  مردم به حركت پياده در محيط و سرزندگي آن تأثير مي گذارد .

در سال 1388 سند پژوهشي امنيت زنان در فضاي شهري منتشر شد. (شهرداري مشهد) در اين سند آمده است كه فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان بايد بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي ميان افراد و گروه هاي سني و اجتماعي، جنسي، محيطي امن، سالم پايدار و جذاب را براي همه افراد فراهم كنند و به نيازهاي تمامي اقشار اجتماعي پاسخ مناسب دهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند. آنچه مهم است تأكيد بر محيط فيزيكي و كالبدي شهر و تأثيرات آن نسبت به نقش و حضور اجتماعي زنان در شهر است.

روش شناسی تحقيق

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام می شود.« تحقیق پیمایشی یا زمینه یابی، جمعیت های بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه های منتخب از آن جامعه ها برای كشف میزان نسبی شیوع، توزیع و روابط متقابل روانشناختی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار می دهد». دلایل استفاده از روش پیمایشی دراین تحقیق به نوع مطالعه و هدف تحقیق بر می گردد كه علاوه بر توصیف متغیرها، به تبیین روابط متغیرها از طریق آزمون فرضیه ها اقدام می شود. ( اوپنهایم، 1375: 9 ).

با توجه به گستردگي جمعيتي و مساحتي شهر تهران منطقه 8 شهرداري تهران براي بررسي در نظر گرفته شده‌است. بنابراين محدوده جغرافيايي منطقه 8 شهرداري تهران قلمرو مكاني اين تحقيق بوده و تمامي زنان شهروند ساكن در آن ، جامعه آماري مورد نظر مي‌باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه به روش كوكران استفاده گردید.طبق برآورد نمونه گیری مورد نظر( حجم نمونه ) برابر با 176 است.ابزار این پژوهش پرسشنامه می باشد که حاوی سوالاتی است که توسط محقق طراحی شده است، و داده های لازم را برای دست یابی به نتایج تحقیق برای پژوهشگر فراهم می کند. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. پس از جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه از تکنیکهای آمار توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی وانحراف معیار؛ و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و تحلیل با کمک نرم افزار spss  انجام می شود. به منظور سنجش پايايي گويه‌هاي مختلف ،از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار ضريب آلفا هر يك از شاخص‌ها به شرح زير است و چون از 0.7 بالاتر است نشان دهنده ی پایایی گویه ها می باشد.

شاخص ها ضريب آلفا تعداد گويه
احساس امنیت 759% 8
فضاهای بی دفاع شهری 803% 5
پاتوق های محله ای ومراکز ویژه زنان 807% 6
خوانایی فضاهای شهری 730% 3
نظارت 888% 9
عملکرد مدیریت شهری 0.82 26

فرضیه شماره 1: بین میزان استفاده زنان از سرویس های حمل و نقل عمومی و ویژگی های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین استفاده از سرویس های حمل و نقل عمومی در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 13/3 است. آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی  (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی با اطمینان 95 درصد معنی دار نیست ) 189/0=(Sig.

جدول شماره 1- میانگین نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 20/3 46/0
راهنمایی و دبیرستان 29 27/3 39/0
دیپلم 58 08/3 50/0
بالاتر از دیپلم 42 04/3 47/0
کل 156 13/3 47/0

جدول شماره 2- تحلیل واریانس یک عاملی نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
189/0 611/1 357/0 3 072/1 بین گروهی
222/0 152 701/33 درون گروهی
155 772/34 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات نگرش زنان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد. )008/0=(Sig

آزمون آماری تعقیبی LSD نشان می دهد که افرادی که 20 تا 29 سال سن داشته اند کمتر از گروه های سنی بالاتر (30 ساله به بالا) از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. (جداول شماره 3 و 4)

جدول شماره 3- میانگین نمرات شاخص استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 84/2 52/0
30 تا 39 سال 35 11/3 35/0
40 تا 49 سال 40 13/3 47/0
50 تا 59 سال 36 22/3 47/0
60 سال و بیشتر 22 33/3 49/0
کل 156 13/3 47/0

جدول شماره 4- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
008/0 604/3 758/0 4 031/3 بین گروهی
210/0 151 742/31 درون گروهی
155 772/34 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در گروه های مختلف فعالیتی زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران با اطمینان 95 درصد اختلاف معنی داری ندارند. )519/0=(Sig

جدول شماره 5- میانگین نمرات شاخص استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 15/3 44/0
شاغل 42 10/3 58/0
در حال تحصیل 9 97/2 27/0
کل 156 13/3 47/0

جدول شماره 6- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
519/0 659/0 149/0 2 297/0 بین گروهی
226/0 153 475/34 درون گروهی
155 772/34 کل

فرضیه شماره 2: بین میزان احساس امنیت زنان و ویژگی های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین احساس امنیت در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 31/2 است.

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی  (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص احساس امنیت در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد ) 873/0=(Sig.

جدول شماره 7- میانگین نمرات شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 35/2 38/0
راهنمایی و دبیرستان 29 31/2 36/0
دیپلم 58 31/2 301/0
بالاتر از دیپلم 27 28/2 38/0
کل 156 31/2 34/0

جدول شماره 8- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
873/0 233/0 026/0 3 079/0 بین گروهی
114/0 152 356/17 درون گروهی
155 435/17 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص احساس امنیت زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )105/0=(Sig

جدول شماره 9- میانگین نمرات شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 24/2 28/0
30 تا 39 سال 35 24/2 26/0
40 تا 49 سال 40 31/2 32/0
50 تا 59 سال 36 35/2 37/0
60 سال و بیشتر 22 46/2 43/0
کل 156 31/2 34/0

جدول شماره 10- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
105/0 950/1 21/0 4 86/0 بین گروهی
11/0 151 58/16 درون گروهی
155 44/17 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص احساس امنیت زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف فعالیتی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )145/0=(Sig

جدول شماره 11- میانگین نمرات شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 31/2 35/0
شاغل 42 37/2 30/0
در حال تحصیل 9 14/2 21/0
کل 156 32/2 34/0

جدول شماره 12- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
145/0 952/0 22/0 2 43/0 بین گروهی
11/0 153 00/17 درون گروهی
155 44/17 کل

فرضیه شماره 3: بین نگرش زنان نسبت به فضاهای بی دفاع شهری و تغییر کاربری آن و ویژگیب های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع شهری و. تغییر کاربری آن  در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 29/3 است. آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع شهری در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود ) 987/0=(Sig.

جدول شماره 13- میانگین نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 33/3 51/0
راهنمایی و دبیرستان 29 30/3 50/0
دیپلم 58 28/3 54/0
بالاتر از دیپلم 42 29/3 47/0
کل 156 29/3 50/0

جدول شماره 14- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
987/0 066/0 02/0 00/3 05/0 بین گروهی
26/0 00/152 34/39 درون گروهی
00/155 39/39 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات نگرش زنان نسبت به فضاهای بی دفاع شهری در زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )571/0=(Sig

جدول شماره 15- میانگین نمرات شاخص نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع در بین زنان نمونه به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 14/3 54/3
30 تا 39 سال 35 32/3 50/0
40 تا 49 سال 40 30/3 46/0
50 تا 59 سال 36 31/3 51/0
60 سال و بیشتر 22 38/3 55/0
کل 156 29/3 50/0

جدول شماره 16- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص استفاده از سرویس حمل و نقل عمومی در بین زنان نمونه به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
571/0 732/0 19/0 4 75/0 بین گروهی
26/0 151 64/38 درون گروهی
155 39/39 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع شهری در گروه های مختلف فعالیتی زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران نگرش همسانی نسبت به فضاهای بی دفاع شهری دارند. )364/0=(Sig

جدول شماره 17- میانگین نمرات شاخص نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع شهری در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 27/3 49/0
شاغل 42 38/3 56/0
در حال تحصیل 9 18/3 34/0
کل 156 29/3 50/0

جدول شماره 18- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش نسبت به فضاهای بی دفاع شهری در بین زنان نمونه به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
364/0 018/1 26/0 2 52/0 بین گروهی
25/0 153 87/38 درون گروهی
155 39/39 کل

فرضیه شماره 4: بین میزان گرایش زنان به پاتوق های محله ای و ویژگی های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین گرایش زنان به پاتوق های محله ای (مراکز ویژه زنان مانند شهربانو- کتابخانه های تخصصی ویژه بانوان و …) در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 08/3 است.آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی  (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص گرایش زنان نسبت به پاتوق ها و مراکز ویژه زنان در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود ) 555/0=(Sig.

جدول شماره 19- میانگین نمرات شاخص گرایش زنان به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه زنان به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 10/3 55/0
راهنمایی و دبیرستان 29 03/3 46/0
دیپلم 58 14/3 50/0
بالاتر از دیپلم 27 01/3 43/0
کل 156 08/3 48/0

جدول شماره 20- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص احساس امنیت در بین زنان نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
555/0 697/0 162/0 3 487/0 بین گروهی
233/0 152 421/35 درون گروهی
155 909/35 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص گرایش زنان نسبت به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )681/0=(Sig

جدول شماره 21- میانگین نمرات شاخص گرایش زنان به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه زنان به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 95/2 54/0
30 تا 39 سال 35 09/3 39/0
40 تا 49 سال 40 10/3 48/0
50 تا 59 سال 36 09/3 50/0
60 سال و بیشتر 22 15/3 55/0
کل 156 08/3 48/0

جدول شماره 22- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص گرایش زنان به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه بانوان به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
681/0 576/0 13/0 4 54/0 بین گروهی
23/0 151 37/35 درون گروهی
155 91/35 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص گرایش نسبت به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه بانون در زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف فعالیتی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد. )363/0=(Sig

به عبارتی دیگر زنان در گروه های مختلف فعالیت و گرایش آنان نسبت به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه زنان رابطه وجود ندارد. (جداول شماره 23 و 24)

جدول شماره 23- میانگین نمرات شاخص گرابش زنان به پاتوق های محله ای و مراکز ویژه زنان به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 11/3 47/0
شاغل 42 04/3 54/0
در حال تحصیل 9 89/2 25/0
کل 156 08/3 48/0

جدول شماره 24- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص گرایش زنان به پاتوق ها و مراکز ویژه زنان به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
363/0 020/1 24/0 2 47/0 بین گروهی
23/0 153 44/35 درون گروهی
155 91/35 کل

فرضیه شماره 5: بین میزان گرایش زنان به خوانایی فضاهای شهری و ویژگی های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین گرایش زنان نسبت به خوانایی فضاهای شهری در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 25/3 است. آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص گرایش زنان نسبت به خوانایی فضاهای شهری در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود ) 877/0=(Sig.

جدول شماره 25- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایی فضاهای شهری به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 20/3 64/0
راهنمایی و دبیرستان 29 30/3 54/0
دیپلم 58 26/3 54/0
بالاتر از دیپلم 27 22/3 39/0
کل 156 25/3 52/0

جدول شماره 26- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص خوانایی فضاهای شهری به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
877/0 228/0 062/0 3 187/0 بین گروهی
273/0 152 562/41 درون گروهی
155 749/41 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به خوانایی فضاهای شهری ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی به میزان اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )395/0=(Sig

جدول شماره 27- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایی فضاهای شهری به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 06/3 53/0
30 تا 39 سال 35 23/3 50/0
40 تا 49 سال 40 30/3 43/0
50 تا 59 سال 36 31/3 54/0
60 سال و بیشتر 22 29/3 65/0
کل 156 25/3 52/0

جدول شماره 28- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش زنان خوانایی فضاهای شهری به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
395/0 027/1 28/0 4 11/1 بین گروهی
27/0 151 64/40 درون گروهی
155 75/41 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش نسبت به خوانایی فضاهای شهری در زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف فعالیتی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )945/0=(Sig

جدول شماره 29- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایی فضاهای شهری به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 24/3 51/0
شاغل 42 27/3 59/0
در حال تحصیل 9 22/3 33/0
کل 156 25/3 52/0

جدول شماره 30- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش زنان نسبت به خوانایی فضاهای شهری به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
945/0 256/0 02/0 2 03/0 بین گروهی
27/0 153 72/41 درون گروهی
155 75/41 کل

فرضیه شماره 6: بین میزان نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) و ویژگی های فردی آنان رابطه وجود دارد.

نتایج نشان می دهد که نمره میانگین نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) در بین زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران 62/2 است. آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف تحصیلی با میزان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود ) 929/0=(Sig.

جدول شماره 31- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) به تفکیک میزان تحصیلات

میزان تحصیلات تعداد میانگین انحراف استاندارد
بی سواد و ابتدایی 27 62/2 64/0
راهنمایی و دبیرستان 29 56/2 49/0
دیپلم 58 63/2 46/0
بالاتر از دیپلم 27 63/2 44/0
کل 156 62/2 49/0

جدول شماره 32- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) به تفکیک میزان تحصیلات

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
929/0 151/0 037/0 3 111/0 بین گروهی
245/0 152 179/37 درون گروهی
155 290/37 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف سنی تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )988/0=(Sig

جدول شماره 33- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) به تفکیک سن

سن تعداد میانگین انحراف استاندارد
20 تا 29 سال 23 58/2 38/0
30 تا 39 سال 35 61/2 37/0
40 تا 49 سال 40 61/2 49/0
50 تا 59 سال 36 64/2 59/0
60 سال و بیشتر 22 65/2 60/0
کل 156 62/2 49/0

جدول شماره 34- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) به تفکیک سن

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
988/0 082/0 02/0 4 08/0 بین گروهی
25/0 151 21/37 درون گروهی
155 29/37 کل

آزمون آماری تحلیل واریانس یک عاملی (Anova) نشان می دهد که بین میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) در زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران در گروه های مختلف فعالیتی با اطمینان 95 درصد تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. )680/0=(Sig

جدول شماره 35- میانگین نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی) به تفکیک وضعیت فعالیت

وضعیت فعالیت تعداد میانگین انحراف استاندارد
خانه دار 105 60/2 51/0
شاغل 42 67/2 44/0
در حال تحصیل 9 59/2 49/0
کل 156 62/2 49/0

جدول شماره 36- تحلیل واریانس یک عاملی شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت (طبیعی و غیر طبیعی)  به تفکیک وضعیت فعالیت

Sig F میانگین مجذورات MS درجه آزادی DF مجموع مجذورات SS منبع واریانس
680/0 386/0 09/0 2 19/0 بین گروهی
24/0 153 10/37 درون گروهی
155 29/37 کل

جدول شماره 37- مدل دگرسیونی رابطه ایجاد مراکز فرهنگی و پاتوق های ویژه زنان، نظارت طبیعی و غیر طبیعی و تغییر کاربری فضاهای بی دفاع با احساس امنیت در بین زنان

Sig t Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model
Beta Std. Error B
000/0 537/0 118/0 89/0 (Constant)
000/0 017/5 385/0 062/0 31/0 مراکز فرهنگی و پاتوق های ویژه زنان
000/0 21/4 283/0 047/0 197/0 نظارت طبیعی و غیر طبیعی
022/0 319/2 182/0 061/0 141/0 تغییر کاربری فضاهای بی دفاع

بررسی مدل دگرسیونی بالا نشان می دهد که ایجاد مراکز فرهنگی و پاتوق هر محله ای ویژه زنان (31/0) + نظارت طبیعی و غیر طبیعی محیط (197/0) + تغییر کاربری فضاهای بی دفاع (141/0) برابر است با برآورد کامل از احساس امنیت زنان ساکن در منطقه 8 شهرداری تهران که شدت رابطه با توجه به ضرایب استاندارد شده به ترتیب ایجاد مراکز فرهنگی و پاتوق های محله ای ویژه زنان (017/5)، نظارت (200/4) و تغییر کاربری فضاهای بی دفاع (319/2) بیشترین تأثیر را در احساس امنیت زنان داشته اند. مثبت بودن ضرایب نشان دهنده آن است که هر سه متغیر رابطه مستقیم یا مثبت با احساس امنیت دارند، یعنی با افزایش هر کدام، احساس امنیت نیز افزایش می یابد.

همان طور که نمودار رگرسیونی مشاهده می شود بیشتر نقاط در فاصله 3 تا 5/3 قرار دارند و این به معنای رابطه مثبت شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و تغییر کاربری آن با احساس امنیت اجتماعی زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران است. محدوده ی بیشترین تمرکز نقاط در نمودار حاکی از آن است که شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان در سطح متوسطی قرار دارد. جدول شماره 37 نشان می دهد که شناسایی فضاهای بی دفاع شهری و تغییر کاربری آن سومین فاکتور اثرگذار در ایجاد احساس امنیت در بین زنان ساکن منطقه 8 شهرداری تهران است.

ضمن تحقیقات میدانی به موضوعات جدیدی دست یافته که مستقیم به موضوع پایان نامه مرتبط نبود اما قابل توجه و خود یک موضوع تازه ای بود برای تحقیقی تازه، این موارد حاکی از شاخص های فردی و پاسخ های شخصی افراد بوده است که به نظر می رسید از نظر روانشناسی بیشتر قابل پیگیری می باشد لذا در بخش ضمائم گذاشته شد تا سر فصل جدیدی برای ادامه پژوهش های بعدی باشد.

نتیجه گیری

یکی از مهم ترین عوامل تأمین کننده احساس امنیت اجتماعی در بین زنان جامعه است، ارتقای دانش زنان در جهت توان مند سازی و ارتقای کیفیت زندگی خود و خانواده از جمله اهداف مراکز فرهنگی اجتماعی بانوان شهرداری است. جیکوبز معتقد است هنگامی که در محله ای چند نوع کاربری متفاوت وجود داشته باشد باعث امنیت بیشتر می شود، زیرا این کاربری ها در طول شبانه روز شهروندان زیادی را به خود جلب کرده و باعث نظارت غیررسمی می شود ولی اگر در محله ای کاربری وجود نداشته باشد یا تک کاربری باشد باعث به وجود آمدن مکان های خلوت و خالی از فعالیت می شود و بدین ترتیب مجرمان می توانند شروع به فعالیت کنند.

مراکز فرهنگی، اجتماعی ویژه زنان و پاتوق های محله ای که در آن جا زنان گرد هم آمده و به فعالیت اجتماعی می پردازند. ویلیام وایت میزان موفقیت هر فضای شهری را از میزان حضور زنان و پرشماری گونه های رفتاری آنان مورد سنجش قرار می دهد. از این رو نحوه استفاده زنان از فضاهای شهری به عنوان یکی از موضوعات تحقیقات مطرح بوده است. یان گل اشاره دارد که یک شهر زنده جایی است که دارای فضاهای عمومی یا عملکرد کارآ باشد. دور ماندن زنان از مراکز فعالیتی و نهادینه شدن انگاره ی محدودیت زنان در عرصه شهر به احساس در حاشیه ماندن آن ها دامن زده است. در نتیجه می توان گفت که ایجاد مراکز فرهنگی و پاتوق های محله ای یکی از عمده ترین فاکتورهای احساس امنیت است و در این تحقیق نیز بر آن تأکید شده است. بنابراین پیشنهادهای این تحقیق به شرح زیر است:

عریض شدن پیاده روها و معابر، تعداد بسیار زیادی از زنان منطقه بر عریض نبودن پیاده روها تأکید کرده اند. با توجه به این که زنان به دلیل رعایت شؤون دینی و اسلامی محدودیت های بیشتری نسبت به مردان دارند عریض شدن معابر یکی از فاکتورهای مهم احساس امنیت برای آنان است.توجه به تأسیسات روشنایی ها، معابر و گذرگاه ها و مکان های خلوت شهر.توجه بیشتر به ارایه سرویس های حمل و نقل ویژه بانوان در منطقه.بررسی نیازهای اطلاعاتی و آموزشی زنان خانه دار.بررسی کمبودهای امکانات ورزشی ویژه بانوان، تأمین مربیان زن با تجربه و آگاه، فرهنگ سازی مناسب در میان بانوان نسبت به اهمیت فعالیت های ورزشی.شناخت نیازهای دفاعی اقتصادی، روانی و وعاطفی و فرهنگی، اجتماعی زنان که خود می تواند عنوان تحقیقی در این زمینه باشد.شناسایی فضاهای ناامن و دلایل آن و تغییر کاربری آن ها.افزایش کارایی سازمان های نظارت کننده در حفظ نظم و ثبات مانند پلیس و نیروهای انتظامی دیگر نظیر پلیس محله و بسیج.

منابع فارسی:

زنجانی زاده اعزازی، هما.، 1381، زنان و امنیت شهری، مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی، سال سی و چهارم، شماره 3و4.

مدنی پور ،علی(1387) طراحی فضای شهری نگرشی بر فرآیند اجتماعی و مکانی ،انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران)

نويدنيا، منيژه ( 1386 ). نقش پليس زن در امنيت عمومي ، فصلنامه پليس زن، سال اول شماره دوم.

ساروخانی، باقر و نویدنیا، منیژه(1385)،”بررسی امنیت اجتماعی خانواده و محل سکونت در تهران” مجله اینترنتی فصل نو، سال دوم، خرداد 86 زنجانی زاده اعزازی، هما.، 1381، زنان و امنیت شهری، مجله دانشكده ادبیات و علوم انسانی،

اسفیدانی 1381مجلات>مطالعات زنان>زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان )>1381 >شماره 4s.

ناامني جهاني: بررسي چهره دوم جهاني شدن
ناشر: پژوهشكده مطالعات راهبردي غير انتفاعي
پديدآور: اصغر افتخاري؛ علي حيدري؛ اندرو هورل

Moller, Bjorn., 2000, National, Societal and Human security DiscussionCase study of the Israel-Palestine conflict.

Monahan,Torin.(2006), Surveilance and Security,Technological Politics and Power in Everyday Life,Tylor&Francis Group,NewYork-London

Benard, D. and E. Schlaffer, 1993. ‘The Man in the Street: Why He Harasses’ in L.
Richardson and V.Taylor (eds) Feminist Frontiers III,NY: McGraw-Hill. pp. 338–91.
Gottdiener, M. and R. Hutchison, 2000. The New Urban Sociology, 2nd Edition, NY:
McGraw-Hill. p. 167.
Hayden, D. 198l. The Grand Domestic Revolution, Cambridge, MA: MIT Press.
Matrix Collective, 1984. Making Space, London, UK: Pluto Press.
McCracken, Ellen, 1999. New Latina Narrative: The Feminine Space of Postmodern
Ethnicity, Tuscon, AZ: Univeristy of Arizona Press.
Spain,D. 1992. Gendered Spaces. Chapel Hill, NC: Univeristy of North Carolina Pres