نقش مدیریت شهری بر احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی

نمونه موردی: شهرداری منطقه 2

اکرم ناصری فر ، طاهره وثوق

چکیده زنان نیمی از جامعه ما را تشکیل می دهند لذا در برنامه ریزی و طراحی مدیران در جوامع امروزی نیاز است که

مشکلاتی را برای مدیریت ومسئولان ، به تمامی ابعاد و افراد توجه کنند. چرا که فضاهای بدون کنترل و نظارت شهری به

وجود می آورد. بنابراین شناسایی وآسیب شناسی چنین فضاهایی تأثیر عمیقی بر کاهش جرائم شهری و ایجاد احساس امنیت بین

شهروندان و در کنار آن افزایش مشارکت معنادار آنان را خواهد داشت. لذا در این پژوهش به بررسی نقش مدیریت شهری بر

احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی پرداخته شد. جامعة آماری محدوده جغرافیایی م نطقه 8 شهرداری تهران بوده

و تمامی زنان شهروند ساکن در آن، نمونه آماری مورد نظر میباشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه به

روش کوکران استفاده گردید. طبق برآورد نمونه گیری مورد نظر حجم نمونه برابر با 171 نفر است. ابزار پژوهش پرسشنامه

می باشد. داده های به دست آمده با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. spss استفاده از نرم افزار

کلید واژه ها: فضاهای عمومی، امنیت اجتماعی، زنان، مدیریت شهری، نظارت.

بیان مسأله از جمله موارد مهمی است که در ، توجه به مسأله تأمین امنیت اجتماعی در تمامی ابعاد طراحی محیط شهری مدنظر

برنامه ریزان و طراحان شهری میباید قرار گیرد. وجود تفاوت بین زنان و مردان در انتخاب فضاهای عمومی محسوس است

چنانچه حساسیت و قوای ادراکی زنان در محیطهای شهری نشان می دهد توجه کافی به ارزش های ذهنی و روانی در میان زنان

بیشتر است. . کارشناس ارشد رشته مطالعات زنان 2 .کارشناس ارشد

رشته پژوهش علوم اجتماعی 1

فصلنامة پژوهش سال 102 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ،1394 تابستان،

همچنين دستيابي به اصول طراحي مناسب فضاي عمومي كه پاسخگوي نياز شهروندان به خصوص كودكان، سالمندان، و زنان

راه باشد از حل هایي است كه مدیریت شهري به آن پرداخته است و در پي معيارهاي جهاني كه انطباق بر شرایط مذهبي و مو

فرهنگي جود بر كشور ما است را از فاكتور و هاي مهم ضروري جهت پژوهش اجراء و هاي شهري و زیرساختارهاي

عمراني خدماتي خود مي. داند و فضاهاي بدون كنترل نظارت و ، مشكلاتي را براي مدیریت مسئولان شهري به وجود

ميآورد .و شناسایي آسيب شناسيچنين فضاهایي تأ جرائم ثير عميقي بر كاهش شهري و ایجاد احساس امنيت بين شهروندان و

آ در كنار ن افزایش مشاركت را معنادار آنان خواهد داشت. از این رو بررسي و مطالعاتيبسياري اخيرا در فضاهايعمومي

شهري و طراحي آن انجام شده است .و یكي از این رویكردهاي جدید براي تامين رضایت امنيت بيشتر زنان جداسازي زنان

از مردان در فضاهاي عمومي و نيمه و عمومي است كه تسهيلات خدمات اختصاصي براي بانوان است. اختصاص مترو

واگن هاي بانوان، ویژه باشگاه الزهر هاي ورزشي ا، و وسایل حمل نقل تاكسي بانوان ، سرویس زنان كتابخانه تخصصي

مرا شهربانو ، بانوان ، كز پارك ویژه و …با رویكردا یجاد تنوع بيشتر در ارائه خدمات و افزا یش نشاط زنان شده ساخته

است و ، در حال حاضر در اختيار بانوان مي . باشد منطقه 8 منطقه اولين اي است كه در این راستا نموده برنامه ریزي و ت

با أسيس مجموعه خدم هاي شهربانو و كوثر آغازگر ت مي رساني ویژه به بانوان منطقه . باشد در اینپژوهش ضمن بررسي

ميزان اثربخشي رضا و یت مندي از مراكز این ؛ به دنبال پاسخي براي اینپرس ش خواهيم بود :مدیریت شهري بر افزایش

احساس امنيت اجتماعي زنان در فضاهاي عمومي منطقه 8 چه نقشي را دارد؟ فرضي هاي ه پژوهش فرضيه كلان : به

نظر ميرسد عملكرد بين مدیریت شهري و احساس امنيت اجتماعي نان ز در فضاها عمومي رابطه معنادار وجود. دارد

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … 109 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

فرضيه ها فرعي ي به نظر ميرسد ایجاد مراكزي با كاربردهاي براي فرهنگي جذاب بانوان( مجموعه هاي شهربانو مراكز

مهارت آموزي با – كوثر ) احساس امنيت زنان رابطه. دارد به نظر مي رسد ایجاد مكان هاي دوستانه اجتماعي مخصوص

بانوان پاتوق (اي هاي محله )در ارتقاء احساس امنيت زنان در شهر مؤثر. است به نظر مي توسعه رسد سرویسهاي حمل و

نقل عمومي براي استفاده خاص بانوان با احساس امنيت زنان در شهر رابطه. دارد ب ه. نظرمي رسد بين خوانایي فضا با

احساس ناامني اجتماعي زنان رابطه وجود دارد ب ه مي نظر رسد بين نظارت( طبيعي و غيرطبيعي )با احساس ناامني اجتماعي

زنان رابطه وجود دارد. به نظر مي رسد بين شناسایي فضاهاي بي دفاع شهري و تغييركاربري آن با احساس امنيت اجتماعي

زنان رابطه وجود دارد . چارچوب نظري فضاهاي شهري در شهرهاي بزرگ، اگرچه بسيار جذاب و بر انگيزاننده اند ولي

در عين حال سرشار از غریبگي، ناامني و هراس هستند .به همين دليل فضاهاي شهري اغلب، آن جاذبه اي را كه براي مردان

دارند براي زنان ندارند، چرا كه براي آنان با آسایش و امنيت كافي همراه نيست . به همين دليل بسياري از ندگان نویس فيمينيست

ضد شهر هستند .برخي از آنان مي گویند كه از نظر تاریخي شهرها را مردان ميسازند و اداره ميكنند و در عرصه

عرصه هاي دیگر زنان در حاشيه قرار دارند .براي مثال » اليزابت ویلسون « شهرسازي، مثل بسياري در پي یافتن این

حقيقت است كه شكل شهرهاي معاصر چگونه توسط فرضياتي نا آشكار در باره زنان نقش و جایگاه آنان در فضاهاي شهري

تعيين شده است .او بر نامه ریزي شهري در قرن نوزدهم مبارزه اي سازمان یافته براي حذف زنان كودكان طبقات كارگر و فقرا

مي داند .ابراین بن حظور زنان در شهر پدیده اي متعارض و مسأله ساز است .این جنبه از رابطه مردان و زنان، كه تقلایي ميان

نظم مردانه و بي نظمي زنانه است، در قلب زندگي شهري جا گرفته است به نظر یلسون و شهر كه در مقایس پيروز مندانه

مناطق صنعتي » زنانه « با آن » اغتشاش لذت بخش « و » مردانه « با » نظم خشك و رویه مند شده اش « برج ها، مناظر و

بي روح تجلي یافته است، پيوسته با شهر

فصلنامة پژوهش سال ١01 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

١973 جاذبه هزار توي آن در چالش قرار دارد( مدني پور، حوزه هاي رفتاري گوناگون در محيط شهري پدید آورنده : ١21(.

فضاهاي مختلفي هستند و بر حسب نيازهاي شهروندان به وجود مي آیند .بسياري از این فضاها به صورت فضایي عمومي ظاهر

مي شوند و جالب این كه هر فضاي عمومي در ذهن ستفاده ا كنندگان به خرد فضاهاي شخصي براي هر نفر تقسيم مي شود .در

طرح یك فضاي عمومي براي شهر همه گونه افراد استفاده كنند زنان و مردان پير و جوان باید در نظر گرفته شده باشند .سهم

عمده استفاده كنندگان فضاهاي عمومي را زنان و كودكان تشكيل مي دهند كه داراي فضاي شخصي ملموس تري ستند ه .اورتيز

2001 ) طراحي فضا و مكان متأثر از خواستها و اعمال قدرت گروهها مختلف اجتماعي است و شهر سازي قبل از آن به ، ١)

جنسيت وابسته باشد به فرهنگ آن جامعه وابسته است، برقراري تعادل بين نيازهاي جنسيتي و دیگر عوامل مؤثر شهرسازي

امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. توجه به تفاوتهاي ظریفي كه در زنان نسبت به مردان وجود دارد در هيچ كدام از

طرحهاي شهري به چشم نميخورد براي نمونه اسب متن نبودن ابعاد و تناسبات مبلمان شهري با شرایط زنان امري مشهود است

.گرچه نميتوان با قاطعيت اظهار داشت كه مبلمان موجود در شهرهاي كنوني مختص مردان طراحي شده است اما ميتوان به

١971 است (ستوده، در تفكرات شهرسازي سنتي : جرات گفت كه نياز زنان در بسياري از موارد در نظر گرفته نشده. .) 11

زنان به حوزه خصوصي و مردان به حوضه عمومي تعلق داشته اند. این تفكيك با وجود افزایش شهر نشيني توسعه شهرها و

تغييرات همچنان باقي مانده و باعث ایجاد تناقضي شده است كه نتيجه آن عدم آسایش و امنيت زنان در فضاي شهري است

.بهطور مثال پلهاي عابر پياده، پلهاي زیرگذر و تاریكي نها، آ نحوه نورپردازي خيابانها سيستم حمل و نقل عمومي و سایر

خدمات عمومي و امكانات موجود براي شهر وندان در شهر به گونه اي است كه نياز زنان كمتر مد ظر ن بوده است .همچنين

كمبود نور در شب نيز امكان جابجایي را براي زنان دشوار ميكند ایستگاههاي اتوبوس در شهرها از نظر روشنایي وضع

مناسبي ندارند(زنجاني .) ١98١ زاده، بيشتر روابط اجتماعي در جامعه، روابط مردانه هستند .این مردانه و زنانه بودن به

مثابه خصوصيات فرهنگي، به شكل روابط فرمانبردار فرمانروا یا با یكدیگر مربوط هستند .مردان در

.١ ortiz

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١01 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

جامعه ما قدرت را در دست دارند، این قدرت به صورت قابليت تعریف موقعيت ها و كنترل برآمدهاي اجتماعي ظاهر مي شود

.مردان در جایگاه هدایت و كنترل در سازمان هاي قدرتمند اقتصادي و ساختار سياسي ما جاي دارند .این نظام سلسله مراتبي با

تسلط جنسيتي در فضاي مردانه به صورتي مطلوب نمود مي كند .در مقابل، جایگاه عي اجتما فرمانبردار كه به زنان تعلق دارد،

نيز محيط هایيمي آفریند كه زنان در آن قدرت را به دست دارند .این ها نمونه هایي از .) ١332 “فضاي زنانه” هستند(

اسپين، تحقيق جامعي بين مدیران زن یك هزار شركت “فورچون” نشان داده كه زنان راهبردهاي متفاوتي را براي پيشرفت خود

در زندگي شغلي و حرفه ایي انتخاب مي كنند كه این راهب ردها عبارتند از : ) ١98١ (اسفنداني، كارآمدي عملكرد، كه از دو

طریق انجام مي گيرد .در روش اول، زنان براي ارتقاء و پيشرفت – ١ كار سعي كنند مي نسبت به همتایان مرد خود يشتر ب كار

كنند و در روش دوم، در جهت ارتقاي ميزان مهارتهاي سعي خود ميكنند برتريهاي بيشتري نسبت به مردان پيدا كنند.

الگوي مطلوب، زنان در این راهبرد، شبكه ارتباطي گسترده اي در سازمان ایجاد كرده و – 2 مي كوشند مدیریتي روش آنان

مطلوب مردان و یا دلخواه افراد ليدي ك سازمان باشد تا از این طریق بتوانند پيشرفت خود شغلي را تضمين كنند . پذیرش

وظایف دشوار، زنان در این حالت براي اثبات توانایي هاي خود در سازمان سعي – 9 مينمایند مسئوليت تا هاي شغلي و

وظایف سنگين تري را بپذیرند كه در چنين وضعيتي دچار عارضه اي به نام نقش سنگيني مي ند شو . )در این زمينه تأكيد

دارد كه ميزان موفقيت هر فضاي شهري را مي ١380 ( ویليام وایت توان از ميزان حضور زنان و گونه پرشماري هاي

رفتاري آنان مورد سنجش قرار . داد چرا كه زنان تمایل ي بيشتر به برقراري روابط چهره به چهره داشته و حضور پررنگ

آنها در یك مكان، بيانگر مطلوبيت كالبدي و عملكردي آنجا به شمار مي رود .در حالي كه این مهم در شهرهاي كنوني ما به

نامتعادل صورتي رخ نموده و مي توان تمایز آشكاري ميان نحوه حضور مردان و زنان در عرصه فضاهاي شهري مشاهده

نمود. كه چنان یان ( نيز ١381 گل ) اشاره دارد، یك شهر زنده جایي است كه داراي فضاهاي عمومي با عملكرد و كارآ باشد وي

در بسياري از نمونهها در یافته كه ارتقاي شرایط فيزیكي سبب دو برابر شدن تعداد افراد پياده، طولاني تر شدن ميانگين زمان

صرف شده و وقوع طيف وسيعي از فعاليتها در فضاهاي عمومي شهري شده ست ا .با توجه به

فصلنامة پژوهش سال ١01 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

موارد یاد شده ارتقاي فضاهاي شهري عمومي به گونه اي كه دربردارنده گوناگوني و تنوع فعاليتيكالبدي لازم باشند؛ به طور

طبيعي آنها را پذیراي اقشار گوناگون نموده در و زمره فضاهاي حضورپذیر و پرشور شهري قرار مي دهد .در حقيقت هدف از

گوناگوني و تنوع عملكردي، ارتقاي ميزان حق افراد انتخاب در عرصه شهر است .هر كه چند این قدرت انتخاب، خود به

ميزان تحرك و پویایي فضا وابسته است ولي براي اكثریت داشتن مردم، قدرت انتخاب عملي و قابل اجرا، به محيطي بستگي

دارد كه بتوانند در آن محيط، افراد مختلفي را در فعاليت هاي گوناگون نزدیك و به هم نظاره . كنند چنين فضاهایي علاوه بر آن

كه تضمين ننده ك حيات شبانه روزي شهرند؛ تأمين امنيت كننده و آرامش خاطر جهت حضور زنان درعرصه شهر نيز خواهند

چرا بود، كه امنيت براي زنان پيش مهم اًساسا شرط حضور در فضاهاي شهري بوده و در غياب آن به كنج خلوت خانه

عقب نشيني خواهند كرد. هم اكنون یكي از شاخصه هاي مدنيت در رنشيني شه معاصر، وجود فضاهاي امن و شایسته براي

عابران پياده كه است مي در تواند قالب پياده روي، پرسه زدن یا تنها تماشاي ویترین مغازه ها صورت پذیرد .در این جابه

جایي ها مردم به صورت پي در پي فضاهایي به وارد شده و بدان ١9 ها معنا و مفهوم مي بخشند( حبيبي، 82 .) مدل تحليلي

تحقيق در بخش مرور ادبيات مربوط به خطرپذیري زنان و احساس ناامني آنها، رویكردهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفتند

و این نتيجه ضمني حاصل شد كه مسأ مي له احساس ناامني زنان را ت وان از جوانب مختلفي سنجيد و یا اینكه رویكرد معيني را

به منظور تبيين آن و دست یافتن به راهكارهاي كاهش اتخ اش همان اذ كرد . مس گونه كه ذكر شد پرداختن به تمامي ابعاد أ له

در حيطه یك بعد از ناامني زنان نيز نمي این پژوهش نيست اما در نظر گرفتن صرفا تواندهدف هاي پ ژوهش را به خوبي تأ

مين نموده و ما را به استخراج راهكارهاي مناسب رهنمون نماید .به دليل موارد مذكور در این پژوه مي ش سعي كنيم از مدل

تركيبي استفاده كنيم كه عوامل محيطي را در كنار زمينه مي هاي اجتماعي در نظر گيرد .بر این اساس مدل تحليلي كه راهنماي

نظري این پژوهش خواهد بود به صورت زیر خواهد بود.

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١07 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

احساس امنيت زنان

نظارت

خوانایي

مكانهاي ویژه زنان

توسعهحمل

فضاهاي بي دفاع

مدیریت شهري

فضاهاي عمومي

پيشينه تحقيق از مجموعه مطالعاتي كه مي توان به آن اشاره نمود تحقيقي است كه لوكایتو در

سایدریس اتوبوس ١20 مورد بررسي ایستگاه و كيفيت طراحي آن ها انجام داده است .وي رابطه معناداري بين ویژگي هاي

طراحي محيط و ميزان بروز جرم جنایت و ب هدست آورده است .وي بيان مي دارد در بسياري از نقاط دنيا ان زن بيشتر از

مردان به وسایل حمل و نقل عمومي مي روي آورند و براي حضور در فضاهاي باز عمومي در مجموع زنان از مردان وحشت

بيشتري دارند .وي علل ترس زنان عواملي و كه زنان با آنها در فضاهاي شهري روبرو هستند مورد بررسي قرار داده است.

در پروژه سسامي در انگلستان كيفيت و نحوه دسترسي زنان به واحدهاي تجاري بخش م زي رك هارینگي مورد بررسي گرفته

قرار است .از طریق پر كردن پرسشنامه ميزان و كيفيت دسترسي

فصلنامة پژوهش سال ١08 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

به واحدهاي تجاري در حوزه مركزي شهر از دید مورد زنان بررسي قرار گرفته است و راهكارهاي خاصي به منظور بهبود

كيفيت دسترسي به واحدهاي تجاري مركز شهرارائه است شده . در نهایت نتيجه مطالعه معطوف به این نظریه است كه كيفيت

ساخت محيط مصنوع و جداره هاي فضاهاي شهري در ميل مردم به حركت پياده در محيط و سرزندگي آن تأثير مي گذارد.

سند پژوهشي امنيت ان ١988 در سال زن در فضاي شهري منتشر شد( .شهرداري مشهد )در این سند آمده است كه شهري

فضاهاي به عنوان بستر زندگي و فعاليت شهروندان باید بتوانند با توجه به شباهت ها و تفاوت هاي ميان افراد و گروه هاي و

سني جنسي، اجتماعي، يطي مح امن، سالم پایدار و جذاب را براي همه افراد فراهم كنند و به نيازهاي تمامي اقشار اجتماعي

پاسخ مناسب دهند و پاسخگوي حداقل نيازها باشند .آنچه مهم است تأكيد بر محيط فيزیكي و كالبدي شهر و تأثيرات آن نسبت نقش

به و حضور اجتماعي زنان در شهر است . نظریه مولار درباب امنيت اجتماعي با الهام از نقطه نظرات بوزان و

ویوراشكال امنيت را مطرح نموده و در سه شكل ملي اجتماعي و انساني در نظر گرفته و به تعيين حد و مرز هر كدام از آنهامي

١981 (نویدنيا، .)به گونه اي كه به نظر مقام مرجع در امنيت ملي، دولت، درامنيت اجتماعي، گروههاي : پردازد وي 12

اجتماعي و در امنيت انساني تك تك افراد است .مولار فلسفه وجودي امنيت اجتماعي را مبتني بر ضرورت گفتمان جدید امنيتي

براي تنظيم روابط بين مردم و دولتها در حد واسط امنيت فرد و امنيت دولت مي اس داند .بر این : اس از نظروي امنيت اجتماعي

مذهب، « ، قابليت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلي، براي تكامل الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، انجمن ها » عبارت است از

3١ .) نظریه هورل هورل به تفاوت دو دیدگاه توسعه گرایان و واقع مي گرایان اشاره : ) هویت ملي و رسوم نویدنيا، ١982

امنيت چه را دیگر نمي توان به طور دقيق در مي « ال اساسي » او كند به اعتقاد از دیدگاه توسعه گرایان پاسخ به سؤ كسي

امنيتي كه منحصرا به مربوط شود و یا اینكه حداقل اولویت اول را در فرایند امنيت به دولت مي واقع دهد( چيزي كه » دولت «

مورد تائيد و گرایان با دیدگاه سنتي قرار دارد ).جست كر جو . د به عبارت دیگر، موضوع امنيت باید درسطح پایين تر از

دولت، یعني افراد و سایر اجتماعاتي كه با

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١03 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

تهدیدات براي رفاه و هستي خود مواجه هستند و در سطحي بالاتر از دولت، یعني انسانيت به – طور كلي – مردم در كل و

به شيوه پيمایشي انجام مي شود » . نه شهروندان خاص ) ١980 بررسي شود( .هورل، روش شناسي پژوهش این پژوهش

تحقيق پيمایشي یا زمينه یابي، جمعيت هاي بزرگ را با انتخاب و مطالعه نمونه هاي منتخب از آن جامعه ها براي كشف ميزان

توزیع و روابط متقابل روانشناختي و جامعه شناختي مورد بررسي قرار مي دهد ل اده از روش «. نسبي شيوع، دلای استف

پيمایشي در این تحقيق به نوع مطالعه و هدف تحقيق بر مي گردد كه علاوه بر توصيف ( به تبيين روابط متغيرها از طریق

١971 اوپنهایم، بر 8 با توجه به گستردگي جمعيتي و مساحتي شهر تهران منطقه : آزمون فرضيه ها اقدام مي شود ،متغيرها .) 3

شهرداري تهران براي رسي در نظر گرفته شده 8 است .بنابراین محدوده جغرافيایي منطقه شهرداري تهران قلمرو مكاني این

تحقيق بوده و تمامي زنان شهروند ساكن در آن، جامعه آماري مورد نظر مي براي باشند . يين تع حجم نمونه از فرمول تعيين

حجم نمونه به روش كوكران استفاده گردید .برآورد طبق نمونه گيري است.ابزار این پژوهش پرسشنامه مي باشد كه حاوي

سؤال ١71 مورد نظر( حجم نمونه )برابر با هایي است كه توسط محقق طراحي شده است، و داده هاي لازم را براي دستیابي

به تایج ن تحقيق براي پژوهشگر فراهم مي براي كند . انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گيري خوشه اي استفاده شده است

.آوري پس از جمع اطلاعات پرسش توسط از نامه تكنيك هاي آمار توصيفي شامل جداول توزیع فراواني و انحراف معيار؛

و براي تحليل داده ها از ضریب همبستگي اسپيرمن شود spss و تحليل با كمك نرم افزار انجام مي .به منظور سنجش پایایي

گویههاي مختلف، از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار ضریب آلفا هر یك از شاخصها به شرح زیر اس ت و دهند 0,7

چون از بالاتر است نشان ة . پایایي گویه ها مي باشد

فصلنامة پژوهش سال ١١0 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

807 پاتوق هاي % 809 فضاهاي بي دفاع شهري 1 % 713 احساس امنيت 1 % شاخص ها ضریب آلفا تعداد گویه 8

0,82 عملكرد مدیریت شهري 888 نظارت 21 % 790 خوانایي فضاهاي شهري 3 % محله اي ومراكز ویژه زنان 9

١ فرضيه شماره :بين ميزان استفاده زنان از سرویس هاي حمل و نقل عمومي و ویژگي هاي فردي آنان رابطه وجود دارد.

١9/ نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين استفاده از سرویس هاي حمل و نقل عمومي بين در 8 زنان ساكن در منطقه . 9

شهرداري تهران است آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي ) Anova ( نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات استفاده از

سرویس حمل و نقل عمومي در 8 بين زنان ساكن منطقه 31 شهرداري تهران در گروه هاي مختلف تحصيلي با اطمينان درصد

معنا .) Sig=0/189 ( دارنيست – ١ جدول شماره ميانگين نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومي در بين زنان نمونه

93/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 20/9 11/ به تفكيك ميزان تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل ١9/9 17/ 12 بالاتر از دیپلم 0 01/9 17/ 18 دیپلم 0 08/9 10/ 23 راهنمایي و دبيرستان 0 27/9

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١١١ در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

8 به عبارتي دیگر در این پژوهش كه در منطقه شهرداري تهران انجام شده است، استفاده زنان از سرویس هاي حمل و نقل

عمومي ویژه زنان نقشي در احساس امنيت بيشتر براي زنان نداشته است. ) Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي

نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 نگرش زنان در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي در زنان ساكن منطقه شهرداري

تهران معن 31 در گروه هاي مختلف سني با اطمينان درصد اختلاف ا . ) Sig=0/008 ( داري وجود ندارد LSD آزمون آماري

تعقيبي ت 20 نشان مي دهد كه افرادي كه 23 ا سال سن داشته اند كمتر 90 ( از گروه هاي سني بالاتر ساله به بالا )از وسایل

حمل و نقل عمومي استفاده مي كنند( .جداول 9 شماره ) 1 و : 2 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص استفاده از سرویس

29 سال 23 تا 20 81/2 12/ حمل و نقل عمومي در بين زنان نمونه به تفكيك سن سن تعداد ميانگين انحرافاستاندارد 0

22 99/9 13/0 91 سال 13 تا 10 بيشتر 10 22/9 17/0 10 سال 13 تا 10 ١9/9 17/0 91 سال 93 تا 90 ١١/9 91/0

١11 كل ) ١9/9 17/ سال و 0 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات

شاخص استفاده از وسایل حمل و نقل عمومي در گروه هاي مختلف فعاليتي زنان ساكن در 8 منطقه معن 31 شهرداري تهران با

اطمينان درصد اختلاف ا . ) Sig=0/519 ( داري ندارند :راب 2 فرضيه شماره بين ميزان احساس امنيت زنان و ویژگي هاي

فردي آنان . طه وجود دارد 8 نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين احساس امنيت در بين زنان ساكن در منطقه شهرداري .

9١ تهران است ) /2 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات

فصلنامة پژوهش سال ١١2 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

8 شاخص احساس امنيت در بين زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف معن 31 تحصيلي با اطمينان درصد

تفاوت ا .) Sig=0/873 ( داري وجود ندارد – 9 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص احساس امنيت در بين زنان نمونه به

9١/2 91/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 91/2 98/ تفكيك ميزان تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل – 1 جدول شماره 9١/2 91/ 27 بالاتر از دیپلم 0 28/2 98/ 18 دیپلم 0 9١/2 90١/ 23 راهنمایي ودبيرستان 0

تحليل واریانس یك عاملي شاخص احساس امنيت در بين زنان نمونه به تفكيك ميزان تحصيلات مجذورات F Sig ميانگين MS

درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 911/ 879 بين گروهي ١7 /0 299/0 021/0 9 073/ منبع واریانس گروهي 0

( ١11 191/ ١١1/0 درون كل ١7 ١12 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين

ميانگين نمرات 8 شاخص احساس امنيت زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف سني تفاوت معنا داري شود

مشاهده نمي . ) Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 شاخص احساس

امنيت زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف فعاليتي با معن 31 اطمينان درصد تفاوت ا . ) Sig=0/145 )

داري مشاهده نمي شود

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١١9 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

واریا – 1 جدول شماره تحليل نس یك عاملي شاخص احساس امنيت در بين زنان نمونه به تفكيك وضعيت فعاليت مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS ١11 بين /0 312/0 22/0 2 19/ منبع واریانس گروهي 0

9 فرضيه شماره :بين نگرش زنان نسبت به فضاهاي بي دفاع ١11 11/ ١١ درون كل ١7 /0 ١19 00/ گروهي ١7

شهري و تغيير كاربري آن و ویژگي . هاي فردي آنان رابطه وجود دارد نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين نگرش نسبت به

23 شهرداري تهران است آزمون آماري / فضاهاي بي دفاع شهري و .تغيير 8 كاربري آن در بين زنان ساكن در منطقه . 9

تحليل ) Anova ( واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات نگرش نسبت به فضاهاي 8 بي دفاع شهري در بين

زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف تحصيلي با معن 31 اطمينان درصد تفاوت ا .) Sig=0/987 ( داري

مشاهده نمي شود – 1 جدول شماره ميانگين نمرات استفاده از سرویس حمل و نقل عمومي در بين زنان نمونه به تفكيك ميزان

23 90/9 10/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 99/9 1١/ تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل 23/9 10/ 12 بالاتر از دیپلم 0 23/9 17/ 18 دیپلم 0 28/9 11/ راهنمایي و دبيرستان 0

فصلنامة پژوهش سال ١١1 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

واریانس – 7 جدول شماره تحليل یك عاملي شاخص نگرش نسبت به فضاهاي بي دفاع در بين زنان نمونه به تفكيك ميزان

تحصيلات مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 02/0 00/9 01/ منبع واریانس گروهي 0

( 00/١11 93/ 21 درون كل 93 /0 00/١12 91/ 387/0 بين گروهي 93 011/0 Anova ( آزمون آماري

تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 نگرش زنان نسبت به فضاهاي بي دفاع شهري در زنان ساكن

منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف سني تفاوت معنا . ) Sig=0/571 ( داري مشاهده نمي شود ) Anova ( آزمون

آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات شاخص نگرش نسبت به فضاهاي بي دفاع شهري در گروه

911 ( شهرداري تهران نگرش همساني نسبت به فضاهاي بي دفاع شهري / هاي مختلف فعاليتي زنان ساكن در . 8 منطقه = 0

دارند ) Sig -8 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص نگرش نسبت به فضاهاي بي دفاع شهري در بين زنان نمونه به تفكيك

12 شاغل 98/9 11/ ١01 خانه دار 0 27/9 13/ وضعيت فعاليت وضعيت فعاليت تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل 23/9 10/ 3 در حال تحصيل 0 ١8/9 91/0

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١١1 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

3- جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص نگرش نسبت به فضاهاي بي دفاع شهري در بين زنان نمونه به تفكيك

وضعيت فعاليت مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 2 12/ منبع واریانس گروهي 0

1 فرضيه شماره :بين ميزان ١11 93/ 21 درون كل 93 /0 ١19 87/ 911/0 بين گروهي 98 0١8/١ 21/0

گرایش زنان به پاتوق هاي محله اي و ویژگي هاي فردي آنان رابطه وجود دارد. نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين گرایش

زنان به پاتوق هاي محله اي( مراكز ویژه زنان مانند شهربانو – 8 كتابخانه هاي تخصصي ویژه بانوان و )… در بين زنان

08 تهران است عا آزمون آماري تحليل واریانس یك ) / ساكن در منطقه شهرداري . 9 Anova ( ملي نشان مي دهد كه بين

ميانگين نمرات شاخص گرایش زنان نسبت به پاتوق ها و مراكز ویژه زنان در بين زنان ساكن معن 8 منطقه شهرداري تهران در

(/0= گروه هاي مختلف تحصيلي تفاوت ا داري مشاهده نمي شود( 111 Sig . – 10 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص

گرایش زنان به پاتوق هاي محله اي و مراكز ویژه زنان به تفكيك ميزان تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد ميانگين استاندارد

0١/9 19/ 18 دیپلم 0 ١1/9 10/ 23 راهنمایي و دبيرستان 0 09/9 11/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 ١0/9 11/ انحراف 0

١11 كل 08/9 18/ 27 بالاتر از دیپلم 0

فصلنامة پژوهش سال ١١1 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

١١ جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص احساس امنيت در بين زنان نمونه به تفكيك ميزان تحصيلات مجذورات –

F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 111 بين /0 137/0 ١12/0 9 187/ منبع واریانس گروهي 0

( ١11 303/ 299 درون كل 91 /0 ١12 12١/ گروهي 91 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان

مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 شاخص گرایش زنان نسبت به پاتوق هاي محله اي و مراكز ویژه زنان ساكن منطقه شهرداري

( Sig=0/681 ( . تهران در گروه هاي مختلف سني تفاوت معني داري مشاهده نمي شود -نم ١2 جدول شماره ميانگين رات

11/ شاخص گرایش زنان به پاتوق هاي محله اي و مراكز ویژه زنان به تفكيك سن سن تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

91 سال 13 تا 10 بيشتر 03/9 10/0 10 سال 13 تا 10 ١0/9 18/0 91 سال 93 تا 90 03/9 93/0 29 سال 23 تا 20 31/2

١11 كل 08/9 18/ 22 سال و 0 ١1/9 11/0 10

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١١7 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

١9 جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص گرایش زنان به پاتوق هاي محله اي و مراكز ویژه بانوان به تفكيك سن –

مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 18١/0 171/0 ١9/0 1 11/ منبع واریانس گروهي 0

( ١11 3١/ 29 درون كل 91 /0 ١1١ 97/ بين گروهي 91 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي

نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 شاخص گرایش نسبت به پاتوق هاي محله اي و مراكز ویژه بانون در زنان ساكن منطقه

(/0= معن 31 شهرداري تهران در گروه هاي مختلف فعاليتي با اطمينان درصد تفاوت ا . داري وجود ندارد ( 919 Sig به

عبارتي دیگر زنان در گروه هاي مختلف فعاليت و گرایش آنان نسبت به پاتوق هاي محله ١9 اي و مراكز ویژه زنان رابطه

وجود ندارد( .جداول شماره ) ١1 و – ١1 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص گرابش زنان به پاتوق هاي محله اي و مراكز

11/ ١01 خانه دار 0 ١١/9 17/ ویژه زنان به تفكيك وضعيت فعاليت وضعيت فعاليت تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل 08/9 18/ 3 در حال تحصيل 0 83/2 21/ 12 شاغل 0 01/9

فصلنامة پژوهش سال ١١8 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

١1 جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص گرایش زنان به پاتوق ها و مراكز ویژه زنان به تفكيك وضعيت فعاليت –

مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 020/١ 21/0 2 17/ منبع واریانس گروهي 0

1 فرضيه شماره :بين ميزان گرایش زنان به ١11 3١/ 29 درون كل 91 /0 ١19 11/ 919/0 بين گروهي 91

خوانایي فضاهاي شهري و ویژگي هاي فردي آنان رابطه وجود دارد. نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين گرایش زنان نسبت

21 شهرداري تهران است آزمون آماري تحليل واریانس یك / به خوانایي فضاهاي شهري در بين 8 زنان ساكن در منطقه . 9

عاملي ) Anova ( نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات شاخص گرایش زنان نسبت به خوانایي فضاهاي 8 شهري در بين زنان

ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف تحصيلي تفاوت معنا .) Sig=0/877 ( داري مشاهده نمي شود – ١1

جدول شماره ميانگين نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایي فضاهاي شهري به تفكيك ميزان تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد

18 21/9 11/ 23 راهنمایي و دبيرستان 0 90/9 11/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 20/9 11/ ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل 21/9 12/ 27 بالاتر از دیپلم 0 22/9 93/ دیپلم 0

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١١3 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

١7 جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص خوانایي فضاهاي شهري به تفكيك ميزان تحصيلات مجذورات – F Sig

ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 877 بين /0 228/0 012/0 9 ١87/ منبع واریانس گروهي 0

( ١11 713/ 279 درون كل 1١ /0 ١12 112/ گروهي 1١ Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان

مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 شاخص نگرش زنان نسبت به خوانایي فضاهاي شهري ساكن منطقه شهرداري تهران در

931 ( داري مشاهده نمي شود ) / گروه معن 31 هاي مختلف سني به ميزان اطمينان درصد تفاوت ا . = 0 Sig – 18 جدول

شماره ميانگين نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایي سن فضاهاي شهري به تفكيك سن تعداد ميانگين استاندارد انحراف

91 سال 13 تا 10 9١/9 11/0 10 سال 13 تا 10 90/9 19/0 91 سال 93 تا 90 29/9 10/0 29 سال 23 تا 20 01/9 19/0

١11 كل 21/9 12/ 22 سال و 0 23/9 11/0 بيشتر 10

فصلنامة پژوهش سال ١20 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

-عاملي ١3 جدول شماره تحليل واریانس یك شاخص نگرش زنان خوانایي فضاهاي شهري به تفكيك سن مجذورات F Sig

ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 931 بين گروهي /0 027/١ 28/0 1 ١١/ منبع واریانس گروهي ١

( ١11 71/ 27/0 درون كل 1١ ١1١ 11/10 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه

بين ميانگين نمرات 8 شاخص نگرش نسبت به خوانایي فضاهاي شهري در زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در . 31 گروه

(/0= هاي مختلف فعاليتي با اطمينان درصد تفاوت معني داري مشاهده نمي شود ( 311 Sig -فضا 20 جدول شماره ميانگين

نمرات شاخص نگرش زنان به خوانایي هاي شهري به تفكيك وضعيت فعاليت وضعيت فعاليت تعداد ميانگين استاندارد انحراف

١11 كل – 2١ جدول 21/9 12/ 3 در حال تحصيل 0 22/9 99/ 12 شاغل 0 27/9 13/ ١01 خانه دار 0 21/9 1١/0

شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص نگرش زنان نسبت به خوانایي فضاهاي شهري به تفكيك فعاليت وضعيت مجذورات

F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 311 بين /0 211/0 02/0 2 09/ منبع واریانس گروهي 0

١11 71/ 27 درون كل 1١ /0 ١19 72/ گروهي 1١

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١2١ در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

1 فرضيه شماره :بين ميزان نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )و ویژگي هاي فردي آنان . رابطه وجود دارد

نتایج نشان مي دهد كه نمره ميانگين نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي ) 8 در بين زنان ساكن در منطقه .

12/2 شهرداري تهران است آزمون آماري تحليل واریانس یك ) Anova ( عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات شاخص

نگرش زنان نسبت به نظارت (طبي 8 عي و غير طبيعي )در بين زنان ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف معن

31 تحصيلي با ميزان درصد تفاوت ا .) Sig=0/929 ( داري مشاهده نمي شود – 22 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص

نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )به تفكيك ميزان تحصيلات ميزان تحصيلات تعداد ميانگين استاندارد

19/2 11/ 18 دیپلم 0 19/2 11/ 23 راهنمایي و دبيرستان 0 11/2 13/ 27 بي سواد و ابتدایي 0 12/2 11/ انحراف 0

١11 كل – 29 جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص نگرش زنان نسبت به 12/2 13/ 27 بالاتر از دیپلم 0

نظارت( طبيعي و غير طبيعي )تحصيلات به تفكيك ميزان مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات

SS 211 درون كل /0 ١12 ١73/ 323 بين گروهي 97 /0 ١1١/0 097/0 9 ١١١/ منبع واریانس گروهي 0

١11 230/97

فصلنامة پژوهش سال ١22 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

( Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه بين ميانگين نمرات 8 شاخص نگرش زنان نسبت به

نظارت( طبيعي و غير طبيعي )ساكن منطقه شهرداري تهران در گروه هاي مختلف سني تفاوت معنت . ) Sig=0/988 ( داري

مشاهده نمي شود -ب 21 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )ه تفكيك

10 1١/2 13/0 91 سال 93 تا 90 1١/2 97/0 29 سال 23 تا 20 18/2 98/ سن سن تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل – 21 جدول شماره 12/2 13/ 22 سال و 0 11/2 10/0 91 سال 13 تا 10 بيشتر 10 11/2 13/0 سال 13 تا 10

تحليل واریانس یك عاملي شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )به تفكيك سن مجذورات F Sig

ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS 388 بين گروهي /0 082/0 02/0 1 08/ منبع واریانس گروهي 0

( ١11 23/ 21/0 درون كل 97 ١1١ 2١/97 Anova ( آزمون آماري تحليل واریانس یك عاملي نشان مي دهد كه

بين ميانگين نمرات 8 شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )در زنان ساكن منطقه شهرداري . 31

(/0= تهران در گروه هاي مختلف فعاليتي با اطمينان درصد تفاوت معني داري مشاهده نمي شود ( 180 Sig

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١29 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

21 جدول شماره ميانگين نمرات شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت( طبيعي و غير طبيعي )به تفكيك وضعيت فعاليت –

3 در 13/2 13/ 12 شاغل 0 17/2 11/ ١01 خانه دار 0 10/2 1١/ وضعيت فعاليت تعداد ميانگين استاندارد انحراف 0

١11 كل – 27 جدول شماره تحليل واریانس یك عاملي شاخص نگرش زنان نسبت به نظارت 12/2 13/ حال تحصيل 0

(طبيعي و غير طبيعي )به تفكيك وضعيت فعاليت مجذورات F Sig ميانگين MS درجه آزادي DF مجموع مجذورات SS

١11 23/ 97 درون گروهي كل 97 /١0 ١19 / 180 بين 210 /0 981/0 03/0 2 ١3/ منبع واریانس گروهي 0

28 جدول شماره مدل رگرسيوني رابطه ایجاد مراكز فرهنگي و پاتوق زنان، هاي ویژه نظارت طبيعي و غير طبيعي و تغيير –

كاربري فضاهاي بي دفاع با احساس امنيت در بين زنان Sig t Standardized Coefficients Unstandardized Coefficients Model Beta Std. Error B 0000/ 5370/ 1180/ 890/ (Constant) 0000/ 0175/ 3850/ 0620/ 310 000 نظارت طبيعي و غير دفاع /0 2١/1 289/0 017/0 ١37/ / مراكز زنان فرهنگي و پاتوق هاي ویژه طبيعي 0

022/0 تغيير كاربري فضاهاي بي 9١3/2 ١82/0 01١/0 ١1١/0

فصلنامة پژوهش سال ١21 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،

9١ ( زنان + )نظارت طبيعي / بررسي مدل رگرسيوني بالا نشان مي دهد كه ایجاد مراكز فرهنگي و پاتوق هر محله اي ویژه 0

8 )برابر است با برآورد كامل از احساس امنيت / ١37 غير طبيعي محيط + )تغيير كاربري فضاهاي بي دفاع ( ١1١0 / و( 0

زنان ساكن در منطقه شهرداري تهران كه شدت رابطه با توجه به ضرایب استاندارد شده به ترتيب ایجاد مراكز فرهنگي و پاتوق

9١3 )و تغيير كاربري فضاهاي بي دفاع بيشترین تأثير را در / 200 نظارت ،) ) 2 / 0١7 ( محله اي ویژه زنان ( 1 / هاي ( 1

احساس امنيت زنان داشته اند .مثبت بودن ضرایب نشان دهنده آن است كه هر سه متغير رابطه مستقيم یا مثبت با احساس امنيت

دارند، یعني با افزایش هر كدام، احساس امنيت نيز افزایش مي یابد. همان طور كه نمودا 9 ر رگرسيوني مشاهده مي شود

1 تا قرار دارند و این به معناي رابطه مثبت شناسایي فضاهاي بي دفاع شهري و تغيير كاربري آن با / بيشتر نقاط در فاصله 9

احساس 8 امنيت اجتماعي زنان ساكن منطقه شهرداري تهران است .محدوده ي بيشترین تمركز نقاط در نمودار حاكي از آن

است كه شنا سایي فضاهاي بي دفاع شهري و احساس امنيت اجتماعي در ١7 بين زنان در سطح متوسطي قرار دارد .جدول

شماره نشان مي دهد كه شناسایي فضاهاي بي دفاع شهري و تغيير كاربري آن سومين فاكتور اثرگذار در ایجاد احساس امنيت در

بين زنان . 8 ساكن منطقه شهرداري تهران است ضمن تحقيقا ت ميداني به موضوعات جدیدي دست یافته كه مستقيم به

موضوع این تحقيق مرتبط نبود اما قابل توجه و خود یك موضوع تازه اي بود براي تحقيقيات آتي، این موارد حاكي از شاخص

هاي فردي و پاسخ هاي شخصي افراد بوده است كه به نظر روان مي رسيد از نظر شناسي بيشتر قابل پيگيري مي باشد لذا در

بخش ضمائم گذاشته شد تا سر فصل جدیدي براي ادامه پژوهش هاي بعدي باشد. نتيجه گيري یكي از مهم ترین عوامل تأمين

كننده احساس امنيت اجتماعي در بين زنان جامعه است، ارتقاي دانش زنان در جهت توانمند سازي و ارتقاي كيفيت زندگي خود و

خانواده از جمله اهداف مراكز فرهنگي اجتماعي بانوان شهرداري است .جيكوبز معتقد است هنگامي كه در محله اي چند نوع

كاربري متفاوت وجود داشته باشد باعث امنيت بيشتر مي شود، زیرا این كاربري ها در طول شبانه روز شهروندان زیادي را به

خود جلب كرده و باعث نظارت غيررسمي مي شود ولي اگر در

نقش مدیریت شهري بر احساس امنيت اجتماعي زنان … ١21 در فضاهاي عمومي( نمونه موردي

محله اي كاربري وجود نداشته باشد یا تك كاربري باشد باعث به وجود آمدن مكان هاي خلوت و خالي از فعاليت مي شود و بدین

ترتيب مجرمان مي توانند شروع به فعاليت كنند. مراكز فرهنگي، اجتماعي ویژه زنان و پاتوق هاي محله اي كه در آن جا زنان

گرد هم آمده و به فعاليت اجتماعي مي پردازند .ویليام وایت ميزان موفقيت هر فضاي شهري را از ميزان حضور زنان و

پرشماري گونه هاي رفتاري آنان مورد سنجش قرار مي دهد .از این رو نحوه استفاده زنان از فضاهاي شهري به عنوان یكي از

موضوعات تحقيقات مطرح بوده است .یان گل اشاره دارد كه یك شهر زنده جایي است ك. ه داراي فضاهاي عمومي یا عملكرد

كارآ باشد دور ماندن زنان از مراكز فعاليتي و نهادینه شدن انگاره ي محدودیت زنان در عرصه شهر به احساس در حاشيه

ماندن آن ها دامن زده است .در نتيجه مي توان گفت كه ایجاد مراكز فرهنگي و پاتوق هاي محله اي یكي از عمده ترین

فاكتورهاي . احساس امنيت است و در این تحقيق نيز بر آن تأكيد شده است بنابراین پيشنهادهاي این تحقيق به شرح زیر است:

عریض شدن پياده روها و معابر، تعداد بسيار زیادي از زنان منطقه بر عریض نبودن پياده روها تأكيد كرده اند .با توجه به این

كه زنان به دليل رعایت شؤون دیني و اسلا مي محدودیت هاي بيشتري نسبت به مردان دارند عریض شدن معابر یكي از

فاكتورهاي مهم احساس امنيت براي آنان است.توجه به تأسيسات روشنایي ها، معابر و گذرگاه ها و مكان هاي خلوت شهر.توجه

بيشتر به ارایه سرویس هاي حمل و نقل ویژه بانوان در منطقه.بررسي نيازهاي اطلاعاتي و زنان آموزشي خانه دار.بررسي

كمبودهاي امكانات ورزشي ویژه بانوان، تأمين مربيان زن با تجربه و آگاه، فرهنگ سازي مناسب در ميان بانوان نسبت به

اهميت فعاليت هاي ورزشي.شناخت نيازهاي دفاعي اقتصادي، رواني و وعاطفي و فرهنگي، اجتماعي زنان كه خود مي تواند

عنوان تحقيقي در این زمينه باشد.شناسایي فضاهاي ناامن و دلایل آن و تغيير كاربري آن ها.افزایش كارایي سازمان هاي

نظارت كننده در حفظ نظم و ثبات مانند پليس و نيروهاي انتظامي دیگر نظير پليس محله و بسيج.

فصلنامة پژوهش سال ١21 اجتماعي، هفتم شماره بيست وهفتم ، ١931 تابستان،