کارکرد دین در برقراری امنیت اجتماعی

درک کلی انسان از هستی و به اصطلاح جهان بینی او ،هم القاء کننده ارزشها به انسان است و هم در تکوین شخصیت فردی او تاثیر فراوان دارد . دین در عام ترین تعریف خود یک نوع جهان بینی و هستی شناسی است . با گزینش جهان بینی دینی ، قطعاًدین تعیین کننده نوع ارزشها و در مواردی حتی تعیین کننده هنجارها و نهادها نیز خواهد بود و به شخصیت فردی هم ، محتوا و جهت ویژه ای می دهد . بدین ترتیب دین به عنوان نوع جهان بینی انسان ، می تواند بر تمام مؤلفه های یک عمل اجتماعی اثر بگذارد و در نتیجه عمل اجتماعی را به سمت مطلوب خود جهت دهد .

می توان گفت که دین به عنوان یک نوع  جهان بینی نه فقط معیار وداور رفتارهای فردی و جمعی انسان است ، بلکه در عین حال و به طریقی دیگر ،در اصل شکل گیری رفتارهای انسان نیز مؤثر است زیرا اگر کردارهای اجتماعی انسان را تحلیل کنیم ، می توانیم ببینیم که قویترین مؤلفه های آن به طور مستقیم از نوع جهان بینی انسان سرچشمه گرفته اند و در این جا مفروض ها این است که دین ، آن نوع جهان بینی است .دین با تاثیر گذاشتن بر ساختمان درونی کردارهای اجتماعی افراد می تواند آن ها را در مسیری که می خواهد هدایت کند .

دین با احکام شرعی خود اراده را در افراد مؤمن تقویت می کند و هسته اصلی پرهیز از انحرافات را برآنها به وجود  می آورد و همچنین به سطح بالایی از انضباط سوق می دهد زیرا انضباط محصول تقید و التزام است و افرادلاقید و بی بند و بار به نظم و انضباط تن نمی دهد وآنگاه که انضباط فراگیر شود ،یکی از راه های نفوذ انحراف بسته میگردد بسیاری از افراد منحرف کسانی هستند که از هر نوع نظم مشروعی گریزان می باشند.

موسسه عصر امید زندگی

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره تحصیلی

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد