روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی، مطالعه علمی روشهایی است که طبق آنها افکار، احساسات و رفتارهای مردم تحت تأثیر حضور واقعی با خیالی دیگران قرار می گیرند

همرنگی با جماعت

همرنگی با جماعت به معنای تغییر در رفتار با عقاید شخص در نتیجه اعمال فشار واقعی یا خیالی از طرف فردی دیگر یا گروهی از مردم است افراد ناهمرنگ ممکن است مدت ها بعد مورد تمجید و تحسین مورخان قرار بگیرند و در فیلم و ادبیات به صورت نماد در آیند، اما معمولا به هنگام اعمال ناهمرنگی، کسانی که خلاف خواسته آنها عمل شده است به آنان احترام می گذارند وقتی فرد ناهمرنگ عقیده مخالف خویش را نزدیک به پایان بحث مطرح کند وقتی که گروه برای اتمام بحث و گفتگو، تحت فشار است). حتی بیشتر از زمانی که عقیده مخالف خود را زودتر در جریان بحث مطرح کند، از سوی گروه طرد می شود گروه المسنفره یا میانه رو مشمایل است که افراد همرنگ را بیشتر از اشخاص ناهمرنگ دوست بدارد.

همرنگی ستیزی  بدین معنا است که فرد برای خودش نمی اندیشد، بلکه به طور خودکار عليه آرزوها و انتظارات دیگران عمل می کند.

گروه اندیشی نوعی تفکر است که طبق آن، توافق گروهی پر بررسی دقیق واقعیت ها به گونه ای واقع بینانه، برتری دارد مردم دو هدف مهم برای همرنگی دارند. یکی درست بودن اعمال و رفتار، دیگری داشتن روابط دوستانه با مردم از طریق رفتار مطابق با انتظار آنان بسیاری از مردم بر این باورند که میزان همرنگی آنان کمتر از افراد دیگر گروه می باشد. هنگامی که قضاوت افراد به صورت محرمانه باشد. فشار در جهت همرنگی فرد با قضاوت دیگران تأثیر خیلی کمی دارد عواملی که سبب افزایش همرنگی می شوند شامل موارد زیر می شود:

  • اتفاق نظر اکثریت: یکی از عوامل اصلی که احتمال همرنگی فرد را با اکثریت تعیین می کنند، این است که آیا اکثریت انفاق نظر دارد یا نه اگر قرد حتی یک نفر را مواقق یا خود پیدا کند، تمایل او به همرنگی با قضاوت نادرست اکثریت، تا حد زیادی کاهش می یاینn الکتريت گروه برای به حداکثر رساندن همرنگی، به افراد زیادی نیاز ندارد. در واقع، تمایل شخصی به همرنگی در مقابل فشار گروهی، هنگامی که اکثریت هم برای تنها سرگی از سه نفر هستند. به اندازه موقعیتی است که اکثریت هم رأی، مرکب از شانزده نفرند.

 ۲- نوع شخصیت فرد: افرادی که عزت تش» (یعنی اینکه فرد خودش را چه اندازه نیک، شایسته، و پاک می داند) کمتری دارند، خیلی بیشتر به فشار گروه تن در می دهند تا آنهایی که عزت نفس بیشتری دارند. علاوه بر این، تفاوتهای فرهنگی و جنسیتی نیز در این زمینه

دخیل هستند. به طور مثال، همرنگی در جوامع جمع گرا (مثل شروڑ، چین و ژاپن، از جوامع فردگرا

مثل ایالات متحده و فرانسه) بیشتر است. همچنین زنان بیش از مردان همرنگی نشان می دهند ۳- ترکیب اعضای گروه گروهی در ایجاد همرنگی موفق تر است که الف متشکل از افراد متخصص باشد، به اعضای گروه (تک تک با دسته جمعی برای فرد مهم باشد ج . اعضای گروه (تک تک یا دسته جمعی به نحوی با قرشه ربط داشته باشند یک روش کاهش همرنگی در اثر فشار گروهی، می تواند از طریق بازار ساختن فرد به متعهد بودن بر قضاوت اولیه خویش انجام بگیرد تخلف از هنجارهای گروه برای فردی که از موقعیت مستحکمی در گروه برخوردار است، آسان تر

نفوذ اجتماعی اطلاهانی، نفوذ افراد دیگر است که فرد را به همرنگی وا می دارد. زیرا فرد، آنان را به عنوان منبع اطلاعاتی تلقی می کند که رفتار فرد را هدایت می کنند. علت همرنگی فرد این است که به باور فرده تفسیر دیگران از یک موقعیت میه، از تفسیر خود فرد صحیح تر است همرنگی ناشی از مشاهده رفتار دیگران به منظور کسب اطلاع از عمل مناسبه گسترده تر و عمیق تر از آن نوع همرنگی است که به خاطر مقبولیت کا احتراز از تشبیه صورت می گیرد هر گاه افراد تغییرات فیزیولوژیکی شدیدی احساس کنند که منشاء آنها نامعلوم باشد، احساسات خود را بر اساس رفتار کسانی که آنها هم موقعیتی مشابه دارند، به صورت خشم و غضب، با نشاط و شادمانی تعبیر و تفسیر می کنند سه گونه پاسخ به نفوذ اجتماعی وجود دارد: ۱- متابعت: اصطلاح متابعت، به بهترین وجه، رفتار فردی را توصیف می کند که به منظور کسب پاداش یا اجتناب از تنبیه، برانگیخته شده باشد معمولا این رفتار تا هنگامی دوام دارد که وعده پاداش با تهدید تنبیه موجود باشد. منابعت ناپایدار ترین سطح نفوذ اجتماعی است و کمترین تاثیر را در رفتار فرد دارد. بخش مهم متابعته قدرت است. ۲. همانندسازی همانند سازی، پاسخی به نفوذ اجتماعی است که ناشی از آرزوی شخصی برای همانند شدن با شخص صاحب تقود است.

 در همانندسازی هم مانند متابعته رفتار فرد ناشی از رضایت درونی نیست، بلکه به این منظور است که برای وی رابطه ای رضایتبخش با شخص یا اشخاصی که مایل است با آنها همانند شود ایجاد کنند. تفاوت همانندسازی با متابعت اپن است که در همانندسازی، فرد به ارزشهایی که اختیار کرده است انتقاد پیدا می کند، هر چند این اعتقاد خیلی استوار و پا برجائیت بخش سیم همانندسازی جادیه و کشش هستند ۲- درونی کردن درونی کردن یک لرزش با یک استفاده عمیق ترین و پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است. الگيزة درونی کردن یک اعتقاد خاص، مبتنی بر این تمایل است که فرد می خواهد رفتار و افکارش درست وصحيح باشند. بنابر این، پاداش برای قبول آن اعتقاد، پاسات درونی است. درونی کردن به این دلیل پایدارترین پاسخ به نفوذ اجتماعی است که مبتنی بر انگیزه شخصی برای صحیح بودن است جزه مهم در درونی گردن، قابل قبول بودن شخصی است که اطلاعات را فراهم می کند

دستاورد تاتوی یک حالت غیر منتظره و مفید پس از متابعت لت که رفتار متابعت آمیز را جناب تر می سازد مثلا کسی که از کشیدن سیگار منع شده است، بعد از مدتی در می یابد که نکشیدن سیگار بسیار مفید می باشد این کشف ممکن است برای جلوگیری از اعتیاد مجدد وی کافی باشد اگر شمار بسیاری از مردم به تماشای حادله ای بایستند، احتمال کمک به مصدوم را کاهش می دهند و بدین سان، عدم دخالت را می توان توشی شمرنگی تلقی کرد. همچنین در چنین موقعیتهایی، اگر مردم آگاه باشند که دیگران نیز آن واقعه را تماشا می کنند، ممکن است تداخل مسئولیت پیش آید. بدین معنا که، هر تماشاگر ممکن است احلی کند که پاری و مددکاری منحصرا در مسئولیت او نیست، زیرا دیگران نیز تاظر این صحنه هستند. به این اثر. اثر ناظر کاره گیره می گویند اگر فرد بپندارد که تنها فردی است که از حادثه مطلع است. احتمال اینکه به کمک قربانی بشتابد خیلی بیشتر است تا موقعی که فرد بپندارد دیگران نیز از حادثه مطلع هستند در موقعیتهایی که مردم: ۱- احساس کنند سرنوشت مشترکی دارند و ۲ با قربانی چهره به چهره باشند و از آن گریزی ندشته باشند، در اکثر موارد بدون تأمل به کمک فرد می شتابند تمایل به یاری رسانی می تواند از چند طریق افزایش یاید. نخستین پیش نیاز برای یاری رسانی، تعريف موقعیت به عنوان موقعیت اضطراری است. هر چه موقعیت اضطراری ابهام کمتری داشته باشد، احتمال یاری رسانی بیشتر می شود. گام بعدی قبول مسئولیت برای مداخله است. معمولا افرادی که نمی توانند از زیر بار مسئولیت حاده، شانه خالی کنند، به سرعت به کمک حادثه دیده می شتافتند فرد ناظر، سودها و هزینه های کمک کردن با کمک نکردن را مورد نظر قرار می دهد. وقتی که یاری رسانی پر هزینه باشد، مردم کمتر کمک می کنند. علاوه بر این، اگر مردم مطمئن باشند که می توانند اقدام عقیدی انجام دهند، دست به کمک و یاری می زنند هنگامی که قربانی از ایستگان با همکاران و همفکران و هیچ فرد باشد، فرد همدلی بیشتری احساس می کند و مسئولیت بیشتری را می پذیرد. منظور از «همدلی»، توانایی قرار دادن خود به جای دیگری و همچنین احساسی رویدادها و احالات (ملا شادی با اندوه) یک فرد دیگر، به همان صورتی که فرد آن را احساس می کند، می باشد.

 

 

 

موسسه عصر امید زندگی

مشاوره خانواده

مشاوره روانشناسی

مشاوره تحصیلی

021-77911005
09104560830

نارمک خ ۴۶ متری شرقی روبروی بیمارستان انصاری ساختمان ۳۸۴ واحد